เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

  วารสารเป็นแหล่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางด้านสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน

 

นโยบายการพิจารณาบทความ (Review Policy)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์  (Article Type)

 1. บทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้าน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ต้องมีหนังสือรับรอง และลงนามทั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก และนิสิตผู้ทำวิทยานิพนธ์

ภาษาที่รับตีพิมพ์

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสารทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)                         

ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 
ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  
ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม