กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy