กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการที่ปรึกษา :

1.

ศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี 

อัศดรวิเศษ

 

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ 

เตชะบุญเสริมศักดิ์

 

 

บรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล 

ช่างไม้

 

กองบรรณาธิการ :

1.

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ 

สิริธรังศรี

ข้าราชการเกษียณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2.

ศาสตราจารย์ ดร.รุจา         

ภู่ไพบูลย์

ข้าราชการเกษียณ  มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

ศาสตราจารย์ ดร.วีณา 

จีระแพทย์

ข้าราชการเกษียณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช 

บุญยัง

ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์           

มาลาธรรม

ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยมหิดล

6.

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ 

ภิญโญภาสกุล

ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร            

กลัมพากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.

รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล 

นิมิตรอานันท์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา

แดงต้อมยุทธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร 

คำผลศิริ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร

พูลรักษ์  

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร 

รุจนเวช  

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  

ศรีทุมมา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์

วรรณศิริ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช 

พิมใจใส

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี

แตงวงษ์ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน