Announcements

 • การยกเลิกเลขขอยกเลิกการใช้เลข ISSN 2408-0934 และขอเลข ISSN 2985-1629 (Online) ใหม่

  2023-09-01

  เรียน สมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ที่นับถือ

   

  ตามที่กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้พัฒนาวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคุณภาพ ซึ่งได้นำระบบ ThaiJo มาใช้สำหรับวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  โดยมีนโยบายเปิดให้ผู้เขียนและผู้อ่านวารสารเข้าถึงและสืบค้นบทความของวารสารในวงกว้าง ทั้งฉบับย้อนหลังและปัจจุบันในรูปแบบวารสารออนไลน์ (ejournal) เท่านั้น

  ทางคณะกรรมการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอยกเลิกการใช้เลข ISSN 2408-0934 ดังกล่าว ทั้งนี้ทางวารสารจะดำเนินการขอเลข ISSN 2985-1629 (Online)  ใหม่ ที่ชื่อวารสารภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสอดคล้องกันกับชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ Thai-Journal Citation Index (TCI) และถูกต้องตามหลักภาษา ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยเผยแพร่บทความในวารสารผ่านเว็บไซด์  https://he03.tci-thaijo.org/index.php/CUT_Nursejournal

   

  ขอบคุณค่ะ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้

  บรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  Read more about การยกเลิกเลขขอยกเลิกการใช้เลข ISSN 2408-0934 และขอเลข ISSN 2985-1629 (Online) ใหม่
 • ค่าธรรมเนียมส่งบทความ

  2023-02-20

  เรียน ผู้สนใจในการตีพิมพ์บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

       วารสารได้มีการปรับค่าธรรมเนียมส่งบทความ  โดยเริ่มใช้กับบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้ 

  1.  ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ สำหรับบุคคลภายในจำนวน 1,500 บาท แบ่งชำระ ดังนี้

                งวดที่หนึ่ง ค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความและประเมินคุณภาพบทความ  จำนวน 1,000  บาท (ชำระทันทีที่ส่งบทความมาพิจารณา) พร้อมส่งไฟล์บทความในระบบ ThaiJO ทั้งนี้หากผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่สามารถขอเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

               งวดที่สอง ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ   จำนวน 500  บาท (ชำระเมื่อบทความได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารได้)

        2. ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอกจำนวน 3,500 บาท แบ่งชำระ ดังนี้

              งวดที่หนึ่ง ค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความและประเมินคุณภาพบทความ  จำนวน 2,500  บาท (ชำระทันทีที่ส่งบทความมาพิจารณา) พร้อมส่งไฟล์บทความในระบบ ThaiJO ทั้งนี้หากผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่สามารถขอเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

              งวดที่สอง ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ   จำนวน 1,000  บาท (ชำระเมื่อบทความได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารได้)

  โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระประโทน (นครปฐม)  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่บัญชี 404-052839-7 (ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมจดหมาย นำส่ง  มาที่ E-mail : nursejournal@christian.ac.th  เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

  Read more about ค่าธรรมเนียมส่งบทความ
 • ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม

  2023-02-20

  วารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เริ่มจัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) เพื่อการสืบค้น Online บนระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป   ท่านสามารถสืบค้นวารสารเล่มอื่นๆ ได้ที่ http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php

  Read more about ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม
 • การรับพิจารณาบทความ

  2023-02-20

  การรับพิจารณาบทความต้นฉบับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาได้ตลอดทั้งปี

  Read more about การรับพิจารณาบทความ