การรับพิจารณาบทความ

2023-02-20

การรับพิจารณาบทความต้นฉบับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาได้ตลอดทั้งปี