ค่าธรรมเนียมส่งบทความ

2023-02-20

เรียน ผู้สนใจในการตีพิมพ์บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

     วารสารได้มีการปรับค่าธรรมเนียมส่งบทความ  โดยเริ่มใช้กับบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้ 

  1.  ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ สำหรับบุคคลภายในจำนวน 1,500 บาท แบ่งชำระ ดังนี้

              งวดที่หนึ่ง ค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความและประเมินคุณภาพบทความ  จำนวน 1,000  บาท (ชำระทันทีที่ส่งบทความมาพิจารณา) พร้อมส่งไฟล์บทความในระบบ ThaiJO ทั้งนี้หากผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่สามารถขอเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

             งวดที่สอง ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ   จำนวน 500  บาท (ชำระเมื่อบทความได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารได้)

      2. ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอกจำนวน 3,500 บาท แบ่งชำระ ดังนี้

            งวดที่หนึ่ง ค่าธรรมเนียมพิจารณาบทความและประเมินคุณภาพบทความ  จำนวน 2,500  บาท (ชำระทันทีที่ส่งบทความมาพิจารณา) พร้อมส่งไฟล์บทความในระบบ ThaiJO ทั้งนี้หากผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่สามารถขอเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

            งวดที่สอง ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ   จำนวน 1,000  บาท (ชำระเมื่อบทความได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารได้)

โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระประโทน (นครปฐม)  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่บัญชี 404-052839-7 (ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมจดหมาย นำส่ง  มาที่ E-mail : nursejournal@christian.ac.th  เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน