ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม

2023-02-20

วารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เริ่มจัดทำเป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) เพื่อการสืบค้น Online บนระบบ ThaiJO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่ม ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป   ท่านสามารถสืบค้นวารสารเล่มอื่นๆ ได้ที่ http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php