การยกเลิกเลขขอยกเลิกการใช้เลข ISSN 2408-0934 และขอเลข ISSN 2985-1629 (Online) ใหม่

2023-09-01

เรียน สมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ที่นับถือ

 

ตามที่กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้พัฒนาวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคุณภาพ ซึ่งได้นำระบบ ThaiJo มาใช้สำหรับวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และได้ยกเลิกการผลิตรูปเล่มตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  โดยมีนโยบายเปิดให้ผู้เขียนและผู้อ่านวารสารเข้าถึงและสืบค้นบทความของวารสารในวงกว้าง ทั้งฉบับย้อนหลังและปัจจุบันในรูปแบบวารสารออนไลน์ (ejournal) เท่านั้น

ทางคณะกรรมการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงขอยกเลิกการใช้เลข ISSN 2408-0934 ดังกล่าว ทั้งนี้ทางวารสารจะดำเนินการขอเลข ISSN 2985-1629 (Online)  ใหม่ ที่ชื่อวารสารภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสอดคล้องกันกับชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ Thai-Journal Citation Index (TCI) และถูกต้องตามหลักภาษา ตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยเผยแพร่บทความในวารสารผ่านเว็บไซด์  https://he03.tci-thaijo.org/index.php/CUT_Nursejournal

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้

บรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน