การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • กรรณิกา ศิริแสน นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แขนงวิกฤตและเฉียบพลัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รองศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ, ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน, หอผู้ป่วยวิกฤต, กรณีศึกษา

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ถือเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการดูแลเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และจัดการให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพได้เร็วที่สุดในเวลาที่เหมาะสม ผู้ป่วยจึงต้องเผชิญกับภาวะเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดจนถึงระยะฟื้นฟู บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ครอบคลุมการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยนำแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นทฤษฎีระดับกลางมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ซึ่งการบำบัดทางการพยาบาล ประกอบด้วย การประเมินความพร้อมของบุคคลในการเปลี่ยนผ่าน การเตรียมเพื่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะใหม่ และการใช้บทบาทเสริมในการให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤต ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าสู่สภาวะใหม่ สามารถดูแลตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืนได้

References

ณัชภัคร ธนะภัสส, นพพร พรโหวธีระกุล, ดุสิต สุจิรารัตน์, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, และวิรัช เคหสุขเจริญ. (2558). อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับมาตีบซ้ำในขดลวดค้ำยันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบของสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 (RSU National Research Conference 2015), (น.201-209). กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. Doi: 10.14458/RSU.res.2015.159

ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, นรลักษณ์ เอื้อกิจ, และสุชาต ไชยโรจน์. (2560). ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 28(1), 96-110.

แพรวพรรณ สุวรรณกิต. (2562). เครื่องหัวใจและปอดเทียมหลักการและการปฏิบัติ Heart lung machine: principle and practice. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม. (2563). การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) : การประยุกต์ Transition theory discharge planning for patients after coronary artery bypass grafting surgery (CABG): Application of Transition Theory. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(2), 47-61.

Anthony, A & Sendelbach, S. (2007). Postoperative complication of coronary artery bypass grafting surgery. Critical Care Nursing Clinics of North America, 19(4), 403-15. DOI:10.1016/j.ccell.2007.07.001.

Arepally, G. M. (2017). Heparin-induced thrombocytopenia. The American society of hematology. Blood, 129(21), 2864-72. DOI:10.1182/blood-2016-11-709873.

Bentzon, J. F., Weile, C., Sondergaard, C. S., Hindkjaer, J., Kassem, M & Falk, E. (2006). Smooth muscle cells in atherosclerosis originate from the local vessel wall and not circulating progenitor cells in ApoE Knockout Mice. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 26, 2696-2702. DOI: 10.1161/01.ATV.0000247243.48542.9d.

Cook, D. j., Orszulak, T. A., Daly, R. C., Buda, D. A. (1996). Cerebral hyperthermia during cardiopulmonary bypass in adult. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 111(1), 268-9. Retrieved from https://www.jtcvs.org/action/showPdf?pii=S0022-5223%2896%2970425-7

Eltorai, A. E. M., Baird, G. L., Eltorai, A. S., Healey, T. T., Agarwal, S., Ventetuolo, C. E.,… & Daniels, H. (2019). Effect of an Incentive spirometer patient reminder after coronary artery bypass grafting a randomized clinical trial. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 154(7), 579-588. DOI: 10.1001/jamasurg.2019.0520.

Duggleby, W., Penz, K., Goodridge, D., Wilson, D., Leipert, B., Berry, P.,…& Justice, C. J. (2010). The transition experience of rural older persons with advanced cancer and their families: A grounded theory study. Biomed Center Palliative Care, 9(5), 1-9. Retrieved from http://www.biomedcentral.com/1472-684X/9/5.

Elgharably, H., Gamaleldin, M., Ayyat, K. S., Zaki, A., Hodges, K., Kindzelski, B.,… & Pettersson, G. B. (2021). Serious gastrointestinal complications after cardiac surgery and associated mortality. Ann Thoracic Surgery, 112, 126-74, Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.09.034.

Fex, A., Gullvi, F., Ek, A., & Soderhamn, O. (2010). Health-illness transition among persons using advanced medical technology at home. Scandinavian Journal of Caring Studies, 25, 253-261.

Gaudino, M., Angiolillo, D. J., Di Franco, A., Capodanno, D., Faisal, B., Farkouh, M. E.,…& Taggart, D. P. (2019). Stroke after coronary artery bypass grafting and percutaneous coronary intervention: Incidence, pathogenesis and outcomes. Journal of the American Heart Association, 8(3), 1-12. DOI:10.1161/JAHA.119.013032.

Gilly, G & Trusheim, J. (2016). Con: The Hepcon HMS should not be used instead of traditional activated clotting time to dose heparin and protamine for cardiac surgery requiring cardiopulmonary bypass. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 30(6), 1730-1732. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1053/j.jvca.2016.08.029.

Goal, M. A & Kokotailo, P. K. (2007). Motivational interviewing strategies to facilitate adolescent behavior change. American Academy of Pediatrics, 20(1), 1-10. Retrieved from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/YouthGuide/AAPAdolescentHealthUpdateBMI.pdf

Gokalp, O., Yesilkaya, N. K., Bozok, S., Besir, Y., Iner, H., Durmaz, H.,… & Gurbuz, A. (2018). Effects of age on systemic inflammatory response syndrome and results of coronary bypass surgery. Cardiovascular Journal of Africa, 29(1), 22-25. DOI:10.5830/CVJA-2017-030.

Hall, J. M., Stevens, P. E., & Meleis, A. I. (1994). Marginalization: A guiding concept for valuing diversity in nursing knowledge development. Advances in Nursing Science, 16(4), 23-41. Doi: 10.1097/00012272-199406000-00005.

Head, S. J., Kieser, T. M., Falk, V., Huysmans, H. A., Kappetein, A. P. (2013). Coronary artery bypass grafting: Part 1–the evolution over the first 50 years. European Heart Journal, 34, 2862-2872. Doi:10.1093/eurheartj/eht330.

Hillis, L. D., Smith, P. K., Anderson, J. L., Bittl, J. A., Bridges, C. R., Byrne, J. G.,… & Winniford, M. D. (2011). ACCF/AHA Guideline for coronary artery bypass graft surgery: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice guidelines. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 124(23), 2610- 42. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2011.10.015.

Jagadish, P. S., Kirolos, I., Khare, S., Rawal, A., Lin, V., Khouzam, R. N. (2019). Post-operative atrial fibrillation: Should we anticoagulate. Annals of Translational Medicine, 7(17), 1-4. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21037/atm.2019.07.10.

Kiziltepe, U., Uysalel, A., Corapcioglu, T., Dalva, K., Akan, H., & Akalin, H. (2001). Effects of combined conventional and modified ultrafiltration in adult patients. The Society of Thoracic Surgeons, 71, 684-93. Retrieved from https://www.annalsthoracicsurgery.org/action/showPdf?pii=S0003-4975%2800%2902518-2

Lia, B. Z., Fanc, G., Zhenga, B. X., Gongd, X., Chene, T., Liue, X.,… & Jiaa, K. (2019). Risk factors and clinical significance of acute kidney injury after on-pump or off-pump coronary artery bypass grafting: a propensity score-matched study. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 28, 893-899. DOI:10.1093/icvts/ivy353.

Li, J., Yu, D., Song, Y., Cheang, I and Wang, X. (2021). Association between postoperative thrombocytopenia and outcomes after coronary artery bypass grafting surgery. Frontiers in Surgery, 747986(8), 1-7. DOI: 10.3389/fsurg.2021.747986.

Meleis, A. I., Sawyer, L. M., Im, E. O., Messias, D. K. H & Schumacher, K. (2000). Experiencing transitions: An emerging middle-range theory. Advances in Nursing Science, 23(1), 12-28.

Meleis, A. I. (2010). Transitions theory: Middle-range and situation-specific theories in nursing research and practice. New York: Springer.

Meleis, A. I. (2015). Transition theory reference from Marlaine C. Smith and Marilyn E. Parker. Nursing theories and nursing practice (4th ed). (p.361-380.) Davis company: Philadelphia.

Ranucci, M., Carboni, G., Cotza, M., Bianchi, P., Di Dedda, U., Aloisio, T. (2015). Hemodilution on cardiopulmonary bypass as a determinant of early postoperative hyperlactatemia. Public Library of Science ONE, 10(5), 1-10. DOI:10.1371/journal.pone.0126939.

Sahasrabudhe, P. B., Pradhan, M. D., Ranjit Jagtap, N. P. (2021). Post-CABG deep sternal wound infection: A retrospective comparative analysis of early versus late referral to a plastic surgery unit in a tertiary care center. Indian Journal Plastic Surgery, 54, 157-62. Retrieved from https://doi.org/10.1055/s-0041-1731256. ISSN 0970-0358.

Schumacher, K. L & Meleis, A. I. (1994). Transitions: A central concept in nursing. Journal of Nursing Scholarship, 26(2), 119-27.

Stanicki, P., Szarpak, J., Wieteska, M., Kaczynska, A & Milanowska, J. (2020). Postoperative depression in patients after coronary artery bypass grafting (CABG) a review of the literature. POL PRZEGL CHIR, 92(6), 32-38. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3431.

Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary. (2022). Public health statistics A.D. report: Bangkok. Retrieved from http://www.thaincd.com/2016/mission/documents.php?tid=32&gid=1-020

Tymowski, C. D., Sahnoun, T., Provenchere, S., Para, M., Derre, N., Mutuon, P.,… & Montravers, P. (2023). Impact of antibiotic prophylaxis on surgical site infections in cardiac surgery. antibiotics, 85(12), 1-18. Retrieved from https://doi.org/10.3390/antibiotics12010085.

Ural, K & Owen, C. (2016). Pro: The Hepcon HMS should be used instead of traditional activated clotting time (ACT) to dose heparin and protamine for cardiac surgery requiring cardiopulmonary bypass. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 30(6), 1727- 1729. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1053/j.jvca.2016.07.001.

Wahbaa, A., Milojevicc, M., Boer, C., De Somer, F. M. J. J., Gudbjartsson, T., van den Goor, J.,… & Puis, L. (2020). EACTS/EACTA/EBCP Committee Reviewers: 2019 EACTS/EACTA/EBCP guidelines on cardiopulmonary. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 57(2), 210-25. DOI:10.1093/ejcts/ezz267.

Wheatley, D. J. (2003). Principles, evolution and techniques of coronary surgery. In D. J. Wheatley (Ed.), Surgery of coronary artery disease (2rd ed.). (p.157-189). Publisher: Hodder Arnold.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-19