การสังเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • ศากุล ช่างไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • สุปราณี แตงวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ทิพา ต่อสกุลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • พัชราภรณ์ โภโค อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยเอกชน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อ 1) สังเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพยาบาล-ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 2) จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) สําหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเอกสาร

วิธีดำเนินการวิจัย : เอกสารที่ใช้ในการศึกษา เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2561, 2562, และ 2563 วิเคราะห์ตามกรอบการประเมินคุณภาพทั้ง 6 ด้าน และเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ระดับบัณฑิตศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นบันทึกข้อมูลตามกรอบการประเมินคุณภาพทั้ง 6 ด้าน มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสกัดเนื้อหาสำคัญจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและสังเคราะห์เป็นข้อสรุป  

ผลการวิจัย:  1) การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ระดับบัณฑิตศึกษาตลอด 3 ปีการศึกษา 2) จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่การพัฒนานักศึกษาทำได้ดีและผลงานบัณฑิตมีการเผยแพร่ในดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 3) คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์คือการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ โดยการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต่อเนื่องตลอด 3 ปีการศึกษา 4) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสาระวิชาต่างๆ ทำให้หลักสูตรมีการดำเนินงานที่วางระบบการจัดการเรียนการสอนของสาระวิชาตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 5) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรที่สำคัญ คือการระบาดของโรคโควิด19 ที่ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และ 6) แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติของอาจารย์ การพัฒนานักศึกษาสู่การพยาบาลสากล และหลักสูตรปรับปรุงที่มีจำนวนหน่วยกิต น้อยลงแต่ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

สรุปและข้อเสนอแนะ : การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน  สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่จัดการศึกษานี้ สามารถนำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวสำหรับปี พ.ศ. 2566 หรือใช้สำหรับเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษากับสถาบันอื่นต่อไป

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560. ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560. สืบค้นจาก https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/4_StandardDr%

(1).pdf

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. (2563). ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ฉบับที่ 2. สืบค้นจาก https://www.ops.go.th/main/images

/2563/muaAdmin/corona/COVID2019v2_thai.pdf.

พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต, ขวัญตา บุญวาศ, จิราพร วรวงศ์, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ และจุฬารัตน์ ห้าวหาญ (2564). การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก และความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 31(3), 110-124.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน. (2564). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563. นครปฐม: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

ราชกิจจานุเบกษา. (2561). มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561.

ราชกิจจานุเบกษา. (2565). กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565. เล่ม 139 ตอนที่ 20 ก วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565.

สภาการพยาบาล. (2563). คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์. นนทบุรี: บริษัทจุดทองจำกัด.

สมจิต หนุเจริญกุล. (2565). ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง. การบรรยายในที่ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย), ประชุมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565). สืบค้นจาก http://www.sci.ubu.ac.th/assets/upload/files/HEPlan-Final.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวงศ์สว่างพับบลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-17