บทบาทการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ออมมาย่า

ผู้แต่ง

  • ธนัชพร ผลทวีชัย พยาบาลวิชาชีพ หน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ออมมาย่า เป็นการใส่อุปกรณ์พลาสติกรูปโดมที่มีลักษณะเป็นตัวกักเก็บน้ำไขสันหลัง ซึ่งจะถูกฝังไว้ใต้ชั้นหนังศีรษะ และมีสายสวนโดยวางไว้ใต้หนังศีรษะต่อลงสู่โพรงสมอง ใช้ในการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาเคมีบำบัดทางน้ำไขสันหลัง นอกจากนี้ยังใช้ในการเก็บตัวอย่างของน้ำไขสันหลังเพื่อส่งตรวจ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดใส่ออมมาย่าเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งลุกลามที่จำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดทางน้ำไขสันหลังโดยตรง ภายหลังมีการนำระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีมาใช้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใส่สายสวนเข้าไปในโพรงสมอง ทำให้ตำแหน่งปลายสายสวนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้จากประสบการณ์การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใส่ออมมาย่า เพื่อให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้การผ่าตัดเป็นไปตามมาตรฐานและราบรื่น

References

เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์. (2556). การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาท ใน เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และนภาพร วาณิชย์กุล (บ.ก.). สาระหลักทางการพยาบาลศาสตร์เล่ม1 (น. 39-44). กรุงเทพมหานคร: วัฒนาการพิมพ์.

นพดล ศิริธนารัตนกุล. (2553). โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. สืบค้น จาก https://www.si. mahidol.ac.th/sidoctor/

e-pl/articledetail.asp?id=323

พิเชต วงรอต และเกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์. (2556). การประเมินและการตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาท. ใน เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และนภาพร วาณิชย์กุล (บ.ก.). สาระหลักทางการพยาบาลศาสตร์เล่ม1 (น. 17-32). กรุงเทพมหานคร: วัฒนาการพิมพ์.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, ฝ่ายรังสีวิทยา. (2559). มะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่สมอง. สืบค้นจาก https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=239

รัตติมา ศิริโหราชัย และพิกุลทิพย์ หงษ์เหิร. (2556). การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด. ใน อุษาวดี อัศดรวิเศษ (บ.ก.). สาระหลักทางการพยาบาลศาสตร์เล่ม 2 (น. 159-160). กรุงเทพมหานคร: วัฒนาการพิมพ์.

ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา. (2555). ลิวคิเมีย. สืบค้นจาก http://tsh.or.th/Knowledge/Details/51

วชิราภรณ์ แก้วมาตย์. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำวิถีแบบ Frame-based และ Frameless. วารสารพยาบาลศาสตร์, 37(4), 18

ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร. (2554). การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด. ใน นัทธมน วุทธานนท์ (บ.ก.). การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม (น. 31-33). เชียงใหม่: บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้งจำกัด.

เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ และอาจรบ คูหาภินันทน์. (2556). มะเร็งต่อมน้ำเหลือง. ใน ธีระ ฤชุตระกูล (บ.ก.). โลหิตวิทยาสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ (น. 134-143). กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล. (2556). Leptomeningeal metastasis. ในชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล, ณัฐ พสุธารชาติ และนิจศรี ชาญณรงค์ (บ.ก.). Basic and Clinical Neuroscience5 (น. 238-246). กรุงเทพมหานคร: คลาสสิกสแกน.

Arshad Zubair and Orlando De Jesus. (2021). Ommaya Reservoir. Retrieved from https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559011/

Gregory M. Weinera, Srinivas Chivukulab, Ching-Jen Chenc, Dale Dingc, Johnathan A. Engha, & Nduka Amankulor. (2015). Ommaya reservoir with ventricular catheter placement for chemotherapy with frameless and pinless electromagnetic surgical neuronavigation. Clinical Neurology and Neurosurgery, (Research Report). Netherlands: Elsevier. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2014.12.018

Jill Seladi-Schulman. (2018). Ommaya Reservoirs. Retrieved from https://www.healthline.

com/health/ommaya-reservoir

Memorial Sloan Kettering Cancer Center. (2021). Ommaya Reservoir Placement Surgery for

Pediatric Patients. Retrieved from https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education

/about-your-ommaya-reservoir-placement

Zubair A, De Jesus O. Ommaya Reservoir. [Updated 2021 Aug 30]. In: StatPearls [Internet].

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Retrieved from https://www.

ncbi.nlm.ni

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-17