วารสารพยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล และสาธารณสุข การศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่  และผลงานการวิจัยให้แก่ พยาบาล  อาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาล และสาธารณสุข ให้แก่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  3. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ  สำหรับบุคลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของพยาบาล และนักการศึกษา
  4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

สาระในวารสารพยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ในประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป

 Peer Review Process

บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยผู้พิจารณากลั่นกรอง (external & Internal Reviewers) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขโดยเฉพาะ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน โดยการประเมินแบบ double blind review ทั้งนี้ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวารสารของ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565) เป็นต้นไป

Publication Frequency

มีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับละ 5 เรื่อง) คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม