ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2 ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ        วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 อาจารย์ เภสัชกร ดร.พยงค์  เทพอักษร                              วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดตรัง

6 นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์                                                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

7 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย                             มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

11 อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

12 อาจารย์ ดร.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

13 อาจารย์อมรรัตน์ ผาละศรี                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กองบรรณาธิการภายใน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส                         มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย                          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ ประกอบชัย                     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัทรา แสนเหลา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อณัญญา ลาลุน                             มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7 อาจารย์ ดร.เขมิกา ณภัทรเดชานนท์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

8 อาจารย์ ดร.ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์                               มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9.อาจารย์ลนาไพร ขวาไทย                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

10. อาจารย์ ดร. เฉลิมวุฒิ อุทัยกัน                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กองบรรณาธิการภายนอก

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร แดนสีแก้ว                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ                    วิทยาลัยเซ็นหลุยส์

3 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล                        มหาวิทยาลัยมหิดล

4 รองศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5 พันตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่อนศรี        สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์                    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย                   มหาวิทยาลัยมหิดล

9 รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10 รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ                 มหาวิทยาลัยมหิดล

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13 อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่                                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

 ฝ่ายจัดการวารสาร

นายเมธี ทะนสุข                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ