เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์         : วารสารพยาบาลราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมของพยาบาลและบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาบทความ           :  ต้นฉบับบทความต้องผ่านการประเมินคุณภาพและจริยธรรมด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลโดยเฉพาะ อย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double blind  หลังจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพของบทความและให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับไปยังกองบรรณาธิการ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วจึงส่งกลับไปให้ผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไขปรับปรุง การพิจารณาตัดสินที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ ปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับบรรณาธิการ

ขั้นตอนการประเมินบทความ ; การดำเนินการพิจารณาบทความทั้งหมดจะดำเนินการผ่านทางระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์ Thai Journal Online (ThaiJO)  เพื่อให้การทำงานของวารสารพยาบาลสาร เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ผู้เขียนมีหน้าที่ส่งไฟล์บทความไปยังระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของวารสารพยาบาลสารในเว็ปไซต์Thai Journals Online (ThaiJO) URL: https://www.tci-thaijo.org

2.กองบรรณาธิการแจ้งให้ผู้วิจัยทราบว่าได้รับไฟล์บทความเป็นที่เรียบร้อย

3.กองบรรณาธิการดำเนินการตรวจสอบ เนื้อหาของบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์รูปแบบการอ้างอิง ประเด็นทางจริยธรรม การคัดลอกบทความ (Plagiarism) ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของวารสารรวมทั้งประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

4.กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรตีพิมพ์ จะดำเนินการจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความ ว่าเหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ แบบปกปิดสองทาง (Double blind review) โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ และไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนทราบ และกองบรรณาธิการไม่เปิดเผยทั้งชื่อผู้วิจัยและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้บุคคลอื่น ทราบเช่นกัน

5.เมื่อบทความได้รับการประเมินผลคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วกองบรรณาธิการจะดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีมีความเห็นให้ ตอบรับการตีพิมพ์ (Accept Submission)

กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนให้ทราบ และดำเนินการส่งไฟล์บทความเข้าสู่ขั้นตอนการปรับแก้ไขต้นฉบับ การพิสูจน์อักษร และการจัดรูปแบบเอกสารตามต้นฉบับบทความของวารสาร ก่อนนำไปเผยแพร่

5.2กรณีมีความเห็นให้ ผู้วิจัยแก้ไขบทความ (Revision Require)

ทางกองบรรณาธิการจะส่งคำแนะนำให้ผู้เขียน แก้ไขบทความ และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ ส่งกลับคืนมายังบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยอาจส่งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลการแก้ไข หรือ บรรณาธิการตรวจสอบ ด้วยตนเอง ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขในรอบที่ 2 จะดำเนินการส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อแก้ไข และตรวจสอบผลการแก้ไข จนกว่าจะมีเนื้อหาบทความครบถ้วนสมบูรณ์

5.3กรณีมีความเห็นให้ ปฏิเสธการรับตีพิมพ์ (Decline Submission) กองบรรณาธิการ จะส่งจดหมายแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้เขียนบทความรับทราบพร้อมทั้งเหตุผลของการปฏิเสธ

6.หลังจากกองบรรณาธิการได้ส่งข้อมูลการแก้ไขจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้กับ

ผู้เขียนบทความ ให้ผู้เขียนแก้ไขเอกสาร และจัดทำตารางสรุปผลการแก้ไขระบุข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1และ 2 ทุกข้อตามแบบฟอร์มตารางแสดงการแก้ไขของวารสารและส่งกลับกองบรรณาธิการ ภายใน 1 สัปดาห์

ประเภทของบทความ    :        บทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา นวัตกรรม     

ภาษาที่รับตีพิมพ์    :        ภาษาไทย ภาษอังกฤษ                              กำหนดออก    :        กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคมฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม     

เจ้าของวารสาร         :    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี