กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ (Editor) 

    รองศาสตราจารย์ดร. วราทิพย์ แก่นการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Editorial assistant)

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ไพรวัลย์ โคตรตะ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    อาจารย์ดร.กชพงษ์ สารการ                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    อาจารย์ดร.ปาริชาต รัตนราช                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บษพร วิรุณพันธ์ุ         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    อาจารย์สุมาลี ถาใจ                             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ (Editors board)

    รองศาสตราจารย์ดร.อรวิชญ์ กุมพล          สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์เดช สารการ       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    รองศาสตราจารย์ดร.เอกอุมา อิ้มคำ          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรลัขณ์ เอื้อกิจ       คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุศรา แสงสว่าง       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชรีย์ แสงสว่าง       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    เภสัชกร ดร.รับขวัญ เชื้อลี                      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

    พว.ดร.สุเพียร โภคทิพย์                         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี