เกี่ยวกับวารสาร

วารสารพยาบาลราชภัฏอุบลราชธานี  ISSN: 2774-051X   กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม วารสารพยาบาลราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมของพยาบาลและบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง