เกี่ยวกับวารสาร

วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Original article) และบทความปริทัศน์ (Review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจำนวนบทความ 10 เรื่องต่อฉบับ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 3 คน/เรื่อง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอื่น

ประเภทของบทความ

  1. บทความวิชาการ (Original article) ที่เป็นบทความวิจัย (Research article) 
  2. บทความวิชาการอื่นๆ หรือบทความปริทัศน์ (Review article) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามรูปแบบของวารสาร ส.อ.ป.

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) หมายถึง รายงานผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ประเด็นอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวสุขศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย การจัดการหรือบริหารงานทางอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ และนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ

             บทความที่ส่งมาพิจารณาควรมีคุณค่าทางวิชาการ โดยผู้เขียนเป็นผู้ทำการศึกษา ทดลอง สร้างสรรค์ หรือเกี่ยวข้องกับงาน โดยปราศจากการคัดลอกผลงานวิจัยหรือบทความของผู้อื่น นำเสนอถึงแนวความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี และนำไปสู่การพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย มีความสมบูรณ์ในเนื้อหา ภาษา ตลอดจนความชัดเจนของสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 คน  ซึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความ และอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เพื่อปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ต้นฉบับที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการเขียนที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการประเมินบทความก่อนการตีพิมพ์ การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา หรือความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง

              ในกระบวนการพิจารณาหรือประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ กองบรรณาธิการวารสารสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) จะไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนบทความให้ผู้ประเมินบทความทราบ รวมทั้งไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ ซึ่งเป็นประเภทของการ Peer-review แบบ double blinded

 กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม