กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์   มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. อนามัย เทศกะทึก   มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์   มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. สสิธร เทพตระการพร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. พนิดา นวสัมฤทธิ์  สถาบันบัณฑิตศึกษาและวิจัยจุฬาภรณ์

รศ.ดร. นันทพร ภัทรพุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร. โสมศิริ เดชารัตน์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร. ลักษณีย์ บุญขาว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Emeritus Prof. Dr. Herman N. Autrup, Aarhus University, Denmark

Prof. Dr. Victor Hoe Chee Wai, University Malaya Medical Centre, Malaysia

Assoc.Prof. Dr. Felicity Lamm, Auckland University of Technology, New Zealand

Dr. Sari Andajani, Auckland University of Technology, New Zealand