โปรแกรมอบรมการประเมินภาระงานเพื่อประเมินอันตรายจากความร้อนในสถานที่ทำงาน

ผู้แต่ง

  • อัมพิกา สดกำปัง

คำสำคัญ:

โปรแกรมอบรม, ประเมินภาระงาน, ความร้อนในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโปรแกรมอบรมการประเมินภาระงาน เพื่อประเมินอันตรายจากความร้อนในสถานที่ทำงานโดยโปรแกรมอบรมประกอบด้วย เนื้อหาการประเมินภาระงานด้วยวิธีคัดกรอง และวิธีสังเกต ตามมาตรฐาน ISO 8996, กระบวนการอบรม และฝึกปฏิบัติแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม, แบบทดสอบความรู้ และแบบทดสอบประเมินภาระงาน โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักอาชีวอนามัย นักสิ่งแวดล้อม อาจารย์อาชีวอนามัย จำนวนรวม 46 คน การศึกษานี้ได้บันทึกวีดีโอการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตขวดแก้วแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน โดย 3 สถานการณ์แรกสำหรับฝึกปฏิบัติรายบุคคล และ 3 สถานการณ์หลังสำหรับฝึกปฏิบัติกลุ่ม ขณะบันทึกวิดีโอได้ติดเครื่อง Oxycon mobile ที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนและคำนวณภาระงาน เป็นค่าอ้างอิงสำหรับงานนั้นๆ เมื่อเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังอบรมได้สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ, ผลการประเมินภาระงานแบบรายบุคคลทั้ง 3 สถานการณ์เทียบกับค่าอ้างอิง พบว่าการประเมินภาระงานด้วยวิธีคัดกรองถูกต้องร้อยละ 63.04 และวิธีสังเกตถูกต้องร้อยละ 71.01, ผลการประเมินภาระงานแบบกลุ่ม พบว่าแต่ละกลุ่มประเมินภาระงานด้วยวิธีคัดกรองถูกต้องร้อยละ 50 และวิธีสังเกตถูกต้องร้อยละ 66.67 เมื่อติดตามความสามารถในการประเมินภาระงานของนักอาชีวอนามัย 7 คน ในสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบกิจการ พบว่านักอาชีวอนามัยประเมินได้ถูกต้องทั้งหมด แสดงว่าโปรแกรมอบรมการประเมินภาระงานมีประสิทธิผล ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินภาระงานได้ถูกต้อง จึงเสนอแนะให้ใช้โปรแกรมอบรมการประเมินภาระงาน ที่มีเนื้อหาการประเมินภาระงานด้วยวิธีคัดกรอง และวิธีสังเกต ตามมาตรฐาน ISO 8996 มีกระบวนการอบรมและฝึกปฏิบัติประเมินภาระงานแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม

References

วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ประเมิน ควบคุมและจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: เบสท์ กราฟฟิค เพรส จำกัด; 2557.

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ปีที่ 46 ฉบับที่ 16 [อินเทอร์เน็ท]. [เข้าถึงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559] เข้าถึงได้จาก:http://203.157.15.4/wesr/file/y58/H58162015-04-192015-04-25.pdf

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารบก. (2552) คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน. ม.ป.ป.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถาน ประกอบกิจการระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549, กระทรวงแรงงาน

International Organization for Standardization. ISO/FDIS 8996:2004 (E): Determination of metabolic rate. 2004.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-16