บรรยากาศด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ; กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา ช้างรักษา

คำสำคัญ:

บรรยากาศด้านความปลอดภัย

บทคัดย่อ

          บรรยากาศด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ; การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศด้านความปลอดภัยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ อายุการทำงาน ตำแหน่งงาน และลักษณะการจ้างงานกับบรรยากาศด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่ง ศึกษาจากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 336 คน เครื่องมือของการศึกษานี้ คือ แบบสอบถามบรรยากาศด้านความปลอดภัย ของ Health and Safety Executive (HSE) เพื่อวัดบรรยากาศด้านความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยบรรยากาศด้านความปลอดภัยทั้ง 9 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน บรรยากาศด้านความปลอดภัย ในด้านการให้ความสำคัญและความต้องการด้านความปลอดภัยของแต่ละบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น 7.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกฎและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย 5.62 คะแนน ต่ำแหน่งงานและลักษณะการจ้างงาน มีความสัมพันธ์กับ บรรยากาศด้านความปลอดภัย ทั้งหมด 7 ด้าน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value < 0.05) อายุ มีความสัมพันธ์กับ บรรยากาศด้านความปลอดภัย ทั้งหมด 3 ด้านที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value < 0.05) การศึกษาบรรยากาศด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นการศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากบริบทด้านความปลอดภัยในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ต้องมีการทบทวนบรรยากาศด้านความปลอดภัยเพื่อจะได้ทราบสถานะปัจจุบันขององค์กร และปรับปรุงด้านความปลอดภัยได้ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นๆ

References

กระทรวงแรงงาน.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549, 2549.

กระทรวงแรงงาน.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, 2553.

ฝ่ายกำหนดอัตราเงินสมทบ สำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม กระทรวง แรงงาน. สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2550-2554. กรุงเทพฯ: 2555.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-16