การศึกษาสถานการณ์สุขภาพแรงงานกลุ่มเสี่ยงต่อฝุ่นซิลิกาในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ทศพล เธียรวิภาสวงศ์
  • มนัชชา ภิรมย์อยู่

คำสำคัญ:

สถานการณ์สุขภาพแรงงาน, แรงงานในระบบ, แรงงานนอกระบบ, ฝุ่นซิลิกา, กฎหมาย

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพแรงงานกลุ่มเสี่ยงต่อฝุ่นซิลิกาในประเทศไทย โดยศึกษาการกระจายตัวของโรงงาน คนงาน (ลูกจ้างหรือแรงงานในระบบ) และแรงงานนอกระบบที่สัมผัสฝุ่นซิลิกา แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2562 – 2564 โดยพบว่ายุทธศาสตร์จังหวัดและกฎหมายที่ปรับปรุงส่งผลต่อการตั้งโรงงานและการจ้างคนงาน จังหวัดสระบุรี มีโรงงานและคนงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกาสูงสุด แต่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยด้วยโรคซิลิโคสิสและโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ สูงสุด ซึ่งข้อมูลการเจ็บป่วยถูกวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โดยไม่ระบุว่าเจ็บป่วยจากการทำงานหรือสิ่งแวดล้อม สำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพตามกฎหมายเน้นเฉพาะคนงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากซิลิโคสิสเป็นหนึ่งในโรคจากฝุ่นซิลิกาตามกฎหมาย และควรเพิ่มแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ให้เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสให้ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรคซิลิโคสิสและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิผลต่อไป

References

International Labour Organization. Occupational Health: Silicosis [Internet]. Geneva: International Labour Organization; n.d. [cited 2022 Jun 5]. Available from: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/occupational-health/WCMS_108566/lang--en/index.htm

Ramakul. K. Epidemiological Review of Silicosis in Thailand. Dis Control J [Internet]. 2551 [cited 2022 Aug 1]; 34: 109-17. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/download/15156006/113251/424641&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th (In Thai)

Siriwattananukul.P. Occupational Diseases Silicosis. Reg4 – 5 Med J [Internet]. 2551 [cited 2022 Aug 28]. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/download/139644/103579/

Siriruttanapruk.S, Ramakul. K, Sritulapruk. W, Chomsuan.R. Silicosis Elimination Program in Thailand [Internet]. Geneva: International Labour Organization; 2005 [cited 2022 Jun 5]. Available from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/presentation/wcms_110488.pdf

Chomsuan. R, Tangkijthavorn. O. Evaluation of National Silicosis Elimination Program Dis Control J [Internet]. 2551 [cited 2022 Aug 1]; 34: 271-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/156522/113562 (In Thai)

Ministry of Public Health, Department of Disease Control. Notification of The Ministry of Public Health B.E. 2563 (2020) Re: Designation or Main Symptoms of Occupational Diseases [Internet]. Bangkok: Cabinet Publishing and Gazette Office; 2563 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/11320210203104425.PDF (In Thai)

Department of Industrial Works, Information and Communication Technology Center. Cumulative Statistics of the number of factories that are allowed to operate according to the Factory Act B.E. 2535 (1992) Classified by province, by type of the end of 2562 - 2564 B.E. (2019 – 2021) [Internet]. Bangkok: Department of Industrial Works; n.d. [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://www.diw.go.th/webdiw/static-fac/ (In Thai)

National Statistical Office, Social Statistics Division. The Informal Employment Survey 2019 [Internet]. Bangkok: National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society; 2021 [cited 2022 Jun 14]. p. 105-7. Available from:

http://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/social/labour/informalEmployment/2019/2562_Full_Report.pdf(In Thai)

National Statistical Office, Social Statistics Division. The Informal Employment Survey 2020 [Internet]. Bangkok: National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society; 2021 [cited 2022 Jun 14]. p. 104-6. Available from: http://www.nso.go.th/sites/2014/

DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/Informal_work_force

/2563/fullreport_63.pdf (In Thai)

National Statistical Office, Social Statistics Division. The Informal Employment Survey 2021 [Internet]. Bangkok: National Statistical Office Ministry of Digital Economy and Society; 2022 [cited 2022 Jun 14]. p. 61-3. Available from:

http://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/social/labour/informalEmployment/2021/Report_IES2021.pdf (In Thai)

Ministry of Public Health. Rate of Silicosis 2019 – 2021 [Internet]. Nonthaburi: Information Communication of Technology Secretary Permanent of Ministry of Public Health; 2021 [cited 2022 Jun 14]. Availablefrom:https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=envocc/format1.php&cat_idf16421e617aed29602f9f09d951cce68&id=39b969f3d3eac09dd372c2258dc6c232 (In Thai)

The Medical Council of Thailand. Medical information received a letter of approval – a certificate from the Medical Council of Thailand between 1964 to 2021 [Internet]. Nonthaburi: The Medical Council of Thailand; 2021 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://www.tmc.or.th/pdf/stat-med-15-08-22-004.pdf (In Thai)

The Medical Council of Thailand. Number of Specialists [Internet]. Nonthaburi: The Medical Council of Thailand; 2021 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://www.tmc.or.th/pdf/stat-med-2021-003.pdf?fbclid=I

wAR1lCCOARlzE-_nEQJs-n0_3dB18YFXguiWvFdgYOh4VLiZdF5dzHy (In Thai)

Ministry of Public Health. Public Health Act B.E. 2535 (1992) [Internet]. Nonthaburi: Legal Affairs Division; 2020 [cited 2022 Jun 14]. Available from: http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=fileinfo&id=1309&fbclid=IwAR1MQPjs8rV-SuBedLTBZPq9SPGUFwUlnxzNZkQFEaDteLaDKR4n4utQtAQ (In Thai)

Ministry of Industry. The Factory Act, B.E.2535 [Internet]. Bangkok: Department of Industrial Works; 1992 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://www.diw.go.th/webdiw/wp-content/uploads/2021/07/law-fac-2535.pdf (In Thai)

Ministry of Industry. The Factory Act (No.2), B.E.2562 [Internet]. Bangkok: Department of Industrial Works; 2019 [cited 2022 Jun 14]. Available from:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF (In Thai)

Ministry of Industry. The Factory Act (No.3), B.E. 2562 [Internet]. Department of Industrial Works; 2019 [cited 2022 Jun 14]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0227.PDF (In Thai)

Ministry of Labour. Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 (A.D.2011) [Internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2011 [cited 2022 Jun 14]. Available from: http://osh.labour.go.th/images/PDF/2014/10/osh-act.b.e.2554.pdf (In Thai)

Ministry of Public Health. Occupational Diseases and Environmental Diseases Control Act B.E. 2562 (2019) [Internet]. Nonthaburi: Department of Disease Control; 2019 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/8420191010020910.PDF (In Thai)

Ministry of Public Health. Rate of respiratory diseases on 2019 – 2021 [Internet]. Nonthaburi: Information Communication of Technology Secretary Permanent of Ministry of Public Health; 2021 [cited 2022 Jun 14]. Available from:https://hdcservice.

moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=envocc/format5.php&cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68&id=4408d6d11a1efac662b6fd9e83594cea (In Thai)

Ministry of Public Health. Rate of chronic diseases of lower respiratory tract on 2019 – 2021 [Internet]. Nonthaburi: Information Communication of Technology Secretary Permanent of Ministry of Public Health; 2021 [cited 2022 Jun 14]. Available from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc

/reports/report.php?source=envocc/format5.php&cat

_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68&id=d972f754f2d6d9d573e0baa72e8a9b1f

Department of Disease Control, Division of Digital for Control Disease. Update situations of COVID – 19 week annual [Internet]. Nonthaburi: Department of Disease Control; 2022 [cited 2022 Oct 16]. Available from: https://covid19.ddc.moph.go.th/

Department of Labour and Protection Welfare. Yearbook of Labour Protection and Welfare Statistics 2019 [Internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2020 [cited 2022 Oct 11]. Available from: https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2

Department of Labour and Protection Welfare. Yearbook of Labour Protection and Welfare Statistics 2020 [Internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2021 [cited 2022 Oct 11]. Available from: https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2

Department of Labour and Protection Welfare. Yearbook of Labour Protection and Welfare Statistics 2021 [internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2022 [cited 2022 Oct 11]. Available from: https://www.labour.go.th/index.php/service-statistic/service-statistic-m/category/22-report2

Occupational Safety and Health Division. Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of Occupational Safety, Health and Environment B.E.2549 (A.D.2006) [Internet]. Department of Labour and Protection Welfare [cited 2022 Nov 9]. Available from: https://osh.labour.go.th

/index.php?option=com_

phocadownload&view=category&download=254%3A-m-m-s&id=72%3A-m-m-s&Itemid=186

Occupational Safety and Health Division. Ministrial Regulations on the Prescribing of Health Check – up Standards for Employees Working on Risk Factors B.E. 2563 (A.D.2020) [Internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2020 [cited 2022 Nov 10]. Available from: http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=72:-m-m-s&Itemid=186

Office of Bangkok Labour and Protection Welfare Area 9. Announcement of the Department of Labour and Protection Welfare Re: Prescribing work that an employee does in relation to hazardous chemicals that and employer must provide for an employees check [Internet]. Bangkok: Department of Labour and Protection Welfare; 2021 [cited 2022 Nov 10]. Available from: https://area9.labour.go.th/2015-12-03-04-55-08/297-ประกาศใช้กฎหมายใหม่-3-ฉบับ-เริ่มบังคับใช้วันที่-28-กันยายน-2564

Stabun Damrongrachanuprap. Provincial Strategy and Provincial Groups [Internet]. Bangkok: Permanent Secretary Ministry of Interior; 2019 [cited 2022 Aug 31]. Available from:http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/ยุทธศาสตร์จังหวัด-กลุ่/

Nambunmee K., Songlar T., Kongkratoke S., Cassely M. Biological Markers Application in Silicosis Risk Screening. Thai J Toxicol [Internet]. 2558 [cited 2022 Aug 30]; 30: 92 – 104. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php

/ThaiJToxicol/article/view/244174/16676125. (In Thai)

Strategy and Planning Division. Report of Public Health Resource 2021 [Internet]. Nonthaburi: Permanent Secretary Office Ministry of Public Health; 2021 [cited 2022 Aug 28]. Available from: https://bps.moph.go.th/new_bps

/sites/default/files/Report%20Health%20Resource%202021.pdf (In Thai)

Daengsawat.P, Ekburanawat. W, Janthayanont. D, Chantawong. C. A Survey of Occupational Health and Safety Professionals in Thailand in 2014. TMJ [Internet]. 2558 [cited 2022 Aug 24]; 15: 393 – 405. Available from: https://he02-old.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/246325/167462 (In Thai)

Udomphon P. The study of guidelines and mechanisms for granting permission for business operations in accordance with the Public Health Act and Revise Factory Act in force in the case of granting permission to operate a business that is harmful of health in the local government administration [Internet]. 2563 [cited 2022 Oct 10]. Available from: https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-118/download/?did=208460&id=89820&reload=

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19