การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในพนักงานอุตสาหกรรม: ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • พรไพลิน ทิศอุ่น
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง

คำสำคัญ:

คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, ความล้ากล้ามเนื้อ, พนักงานอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

          ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเกิดมาจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ การออกแรงมากเกินไป การบิดเอี้ยวลำตัว การกดเฉพาะที่ รวมถึงงานที่ต้องทำซ้ำๆ ก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ จนส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือ Electromyography (EMG) เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อโดยตรง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรือประเมินความตึงตัวหรือความล้าของกล้ามเนื้อ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในพนักงานอุตสาหกรรม โดยทำการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ThaiJo, PubMed และ Web of Science รายงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ศึกษาจำนวน 8 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่าวิธีการศึกษาส่วนใหญ่ในการวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คือ การใช้เครื่อง EMG ในการวิเคราะห์หาแรง (Force) และความล้า (Fatigue) ในขณะทำงานหรือหลังจากการปรับปรุงสถานีงาน และพบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเนื่องจากพนักงานมีท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทำงานซ้ำๆ ตลอดทั้งวัน และสภาพแวดล้อมของพื้นที่การทำงานที่ไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน

References

Keawnual A, Lohapoontagoon B, Pochana K. Prevalence of work-related musculoskeletal disorders in various occupations. The Public Health J Burapha Univ 2017;12(2):53-64

Chaiklieng S. Work physiology and ergonomics. Khon Kaen: Khon Kaen University, 2019

Social Security Office Ministry of Labor. Situation of occupational hazard or illness due to work year 2017 – 2021, Availble at https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/84b88f068b29c808bf3efe3302802234.pdf, accessed on 9 December 2022

Hlavenka TM, Christner, VFK., Gregory DE. (2017). Neck posture during lifting and its effect on trunk muscle activation and lumbar spine posture. Applied Ergonomics 2017;62:28-33.

Ratanathongkam S. Neuromuscular examination by electromyography, Available at https://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/es54/emgdoc54.pdf, accessed on 8 August 2022

Chaiklieng S. Applied ergonomics. Khon Kaen: Khon Kaen University printing house, 2019

Pankab K, Ratanaaporn L, Wongthanasunthorn N. Work station improvement for muscular fatigue reduction among female operators in handicraft mulberry paper.Kasetsart Engineering J 2010;23 (73):85-94

Sungkhapong A, Pochana K, Auesujaridwong W. Workstation improvement for risk reduction of muscular fatigue among production workers in tuna manufacturing process: A case study of a seafood processing factory. The Journal of KMUTNB 2013; 23(3):654-63

Sangsoda W, Wongweragiat S, Ratana-arporn L. Workstation improvement for muscular fatigue and injury reduction among assembly operators in a closed circuit camera industry. in the 14th national academic conference, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus2017. page 612-23

Kaewyot P, Chaiklieng S. Muscle fatigue and health risk assessment on occupational back pain of workers involved lifting and handling products in the industry. J Medical Technology and Physical Therapy 2019; 31(3): 439-54

Kaewyot P, Chaiklieng S, Puntumetakul R. Muscle activation assessment and ergonomic risk among lift operation worker in the industry. The official journal of occupational health and safety at work association 2019; 4(2): 62-72

Roseni AA, Ademola JA, Aini ZAK, Jafri MR, Mat RAR. Effect of working posture on back pain occurrence among electronic workers in Malaysia. Procedia Manufacturing 2015; 2: 296–300

Iranzo S, Piedrabuena A, Iordanov D, Martinez-Iranzo U, Belda-Lois J M. Ergonomics assessment of passive upper-limb exoskeletons in anautomotive assembly plant. Applied Ergonomics 2020; 87: 1-6.

Chaiklieng S, Poochada W. Assessment of muscle fatigue and potential health risk of low back pain among call center workers. AHFE 2021, 54-61, https://doi.org/10.1007/978-3-030-80713-9_8

Kessarawan N, Arphorn S, Phajan T. Occupational musculoskeletal disease Khon Kaen: Klung na na vithya press, 2012

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19