การรับรู้การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • นันทพร ภัทรพุทธ
  • กมลวรรณ พรมเทศ

คำสำคัญ:

การรับรู้การเกิดอุบัติเหตุ, พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน, ประสบการณ์ทำงาน, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ศึกษาการรับรู้การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ประเมินในพนักงานฝ่ายผลิตที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 เดือน จำนวน 80 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 32.0 (±8.36) ปี เป็นเพศชาย 59 คน (ร้อยละ 73.8) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.สูงสุด ร้อยละ 46.3 ส่วนส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการร้อยละ 90  มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้เฉลี่ย 5.19 (±4.68) ปี จากข้อมูลการรับรู้การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ (r=0.341, p<0.001) สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  กับการรับรู้การเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยพบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานนานกว่าจะรับรู้ต่อประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้มากกว่า สำหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ การให้ความรู้หรือส่งเสริมกิจกรรมการรับรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่เพียงพอต่อการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ดังนั้นควรทำควบคู่กับการบังคับใช้กฎ ระเบียบและมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการในการป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการกระทำของพนักงาน

References

Amissah J, Badu E, Agyei-Baffour P, Nakua EK, Mensah I. Predisposing factors influencing occupational injury among frontline building construction workers in Ghana. BMC Res Notes. 2019;12(1) :728, https://doi.org/10.1186/s13104-019-4744-8

Baby T, Madhu G, Renjith VR. Occupational electrical accidents: assessing the role of personal and safety climate factors. Safety Science. 2021;139 : 105229, https://doi.org/doi.10.1016/j.ssci.2021.105229

Bena A, Giraudo M, Leombruni R, Costa G. Job tenure and work injuries: a multivariate analysis of the relation with previous experience and differences by age. BMC Public Health. 2013;13 :869, https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-869

Hussen J, Dagne H, Yenealem DG. Factors associated with occupational Injury among hydropower dam construction workers, south east ethiopia, 2018. Biomed Res Int. 2020;2020 :6152615, https://doi.org/10.1155/2020/6152612

Piha K, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Socio-economic and occupational determinants of work injury absence. Eur. J. Public Health. 2013;23(4): 693-8, https://doi.org/10.1093/eurpub/cks162

Salminen S. Have young workers more injuries than older ones? An international literature review. J Safety Res. 2004;35(5) : 512-21, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2004.08.005

Yosef T, Sineshaw E, Shifera N. Occupational injuries and contributing factors among industry park construction workers in Northwest Ethiopia. Front Public Health. 2022;10: 1060755, https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1060755

Obi AN, Azuhairi AA, Huda B. Factors associated with work related injuries among worker of an industry in Malaysia. IJPHCS. 2017;4(2) : 97-108

Punitha KP, Subitha L, Gautam R. Pattern of morbidity among female textile workers in Puducherry, South India. Int J Med Public Health. 2016;6(3) : 140-3,https://doi.org/10.5530/ijmedph.2016.3.9

Thongmai K, Songsuwong W. Factors affecting to safety behavior of operation workers at Malee Sampran public company limited. Proceedings of the 13th KU-KPS Conference, 2016, Dec 8-9; Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom, Thailand. (In Thai)

Tummavong A. Factors related to behavior Safety, occupational health and working environment for employees Siri Success Supply co.,ltd. [Thesis]. Bangkok : The National Institute of Development Administration-NIDA; 2021. (In Thai)

Bloom BS. Taxonomy education. New York: David McKay; 1956.

Pender NJ. Health promotion in Nursing Paractice. 2nd, editor. Stamford: Appleton & Lange; 1987.

Rosenstock IM. The health belief model and preventive health behavior. Health Education Monographs. 1974;2(4) : 354-86,:https://doi.org/10.1177/109019817400200405

Likert R. The method of constructing and attitude scale, reading in attitude theory and Measurement. New York Wiley & Son; 1967.

Rattanapirom S. Accident prevention behaviors of the operational employees of BASF group company in Thailand [Thesis]. Nakorn Pathom : Silpakorn University; 2015. (In Thai)

Berecki-Gisolf J, Smith PM, Collie A, McClure RJ. Gender differences in occupational injury incidence. Am J Ind Med. 2015;58(3) : 299-307, https://doi.org/10.1002/ajim.22414

Biswas A, Harbin S, Irvin E, Johnston H, Begum M, Tiong M, et al. Differences between men and women in their risk of work injury and disability: A systematic review. Am J Ind Med. 2022;65(7) : 576-88, https://doi.org/10.1002/ajim.23364

Stergiou-Kita M, Mansfield E, Bezo R, Colantonio A, Garritano E, Lafrance M, et al. Danger zone: Men, masculinity and occupational health and safety in high risk occupations. Saf Sci. 2015;80 : 213-20, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.07.029

Austin C, Probst TM. Masculine gender norms and adverse workplace safety outcomes: the role of sexual orientation and risky safety behaviors. Safety. 2021;7(3) : 55-64

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19