ระบบการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ลักษณีย์ บุญขาว
  • วิไลวรรณ โสภา

คำสำคัญ:

ระบบการจัดการความปลอดภัย, พฤติกรรมการขับขี่, รถจักรยานยนต์, โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 97 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีกลไกการดำเนินงาน  มีการจัดองค์การ มีการวัดผลการดำเนินงาน ร้อยละ 87.50 ทุกโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่มีการติดตามและทบทวนการดำเนินงานเพียงร้อยละ 50.00 และพบว่าผู้ปกครองยังขาดความใส่ใจดูแลบุตรหลานในการขับขี่ และนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ส่วนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนและผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 92.14 โดยนักเรียนและผู้ปกครองขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร ร้อยละ 37.08 ขับรถย้อนศรและไม่สวมหมวกนิรภัยปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 40.45 และ 38.20 ตามลำดับ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ร้อยละ 75.28 และเคยเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 51.69 ดังนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการติดตามและทบทวนการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีแบบแผนที่ชัดเจนและนำมาปฏิบัติได้จริงตามมาตราการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่ที่ปลอดภัยต่อไป

References

World Health Organization. WHO Country Cooperation Strategy Thailand 2017-2021. Available at https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255510/9789290225829-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y , accessed on 3 September 2021.

Ministry of Public Health. Road Traffic Injury Investigation Reporting System. Available at https://dip.ddc.moph.go.th/rtisat/public/index.php?ip=183.89.81.211, accessed on 15 November 2021.

Chatsripho K. Safety Promotion : Case Study of the Highway No 24 in Warin Chamrab District of Ubon Ratchathnai Province. Area Based Development Research Journal. 2014; 6(4):110-125. (In Thai)

Su-angka K. A study of young driver behavior that affect the risk of accidents from the motorcycle. Research report. Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 2016.(In Thai)

Road Safety Administration Center. Data on three bases for accident statistics. Available at http://roadsafety.disaster.go.th/in.roadsafety-1.196/, accessed on 3 September 2021.

ThaiRSC. Roadside accident notice takes 24 hours. Available at https://www.thairsc.com/ , accessed on 15 November 2021.

Chatsripho K. Models and Measures of Road Safety Promotion: Case Study of the Highway No 24 in Warin Chamrab District of Ubon Ratchathnai Province. Area Based Development Research Journal 2014; 6(4): 110–125. (In Thai)

Daniel W W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. Washington.JOHN WILEY & SONS, INC, 2009.

Education Management Information System. Student information, Academic year 2020. Available at https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata- view_student.php?School_ID=1034710777&Area_CODE2=3404 , accessed on 10 November 2021.

Charoensak S. Behavior safe bike riding among riders of CBR Club, Chanthaburi (Master Thesis). Burapha University, Chonburi 2016. (In Thai)

Devon H A, Block M E, Moyle-Wright P, Ernst DM, Hayden S J, Lazzara DJ, et al. A psychometric toolbox for testing validity and reliability. J Nurs Scholarsh 2007; 39(2): 155-64.

Foundation for the Protection of Children's Rights. Child protection school project. Available at https://www.thaichildrights.org/projects/project-current/safeschoolproject/, accessed on 15 November 2021.

Academic Center for Road Safety. Road traffic accident operations. Available at http://www.roadsafetythai.org/?fbclid=IwAR261YcdC4zRSLBjFnJnajRyWgssr6UFimNsmLAzVS6_oQddYafcR6ApvM , accessed on 7 November 2021.

Kumwong K, Krungkraipetch N, Junprasert S. Factors predicting safety behaviors in motorcycle riding among male senior high school students in the Eastern region. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2019; 27(4): 42-52. (In Thai)

Gaewto M, Jaitiang N, Boriboon N, Wongsrimee K, Kumboon B, Temsuk B, et al. A study of motorcycle driving behaviors among student nurses, Ratchathani University. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences 2019; 3(1): 38-50. (In Thai)

Jensupakarn A, Kanitpong K. Influences of motorcycle rider and driver characteristics and road environment on red light running behavior at signalized intersections. Accident Analysis and Prevention 2018; 113 (2018): 317-324. (In Thai)

Chumpawadee U, Homchampa P, Thongkrajai P, Suwanimitr A, Chadbunchachai W. Factors related to motorcycle accident risk behavior among university students in Northeastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2015; 46(4): 805-821.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19