สภาวะการใช้งานที่เหมาะสมในการทำความสะอาดผ้ากรองอนุภาคฝุ่นด้วยอิมพัลส์เจ็ท

ผู้แต่ง

  • พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
  • ณัฐ จันท์ครบ

บทคัดย่อ

          บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง สร้างชุดทำความสะอาดถุงกรองชนิดพัลส์เจ็ท ที่ใช้กับเครื่องกรองอนุภาคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดฝุ่นละอองออกจากถุงกรองโดยใช้ผ้าโพลีเอสเทอร์และผ้าลินิน ทำการทดสอบโดยป้อนฝุ่นขี้เลื่อยเข้าไปในเครื่องกรองอนุภาคในแต่ละครั้ง ครั้งละ 20 กิโลกรัม จากนั้นทดสอบการทำความสะอาดในช่วงระดับความดัน 60 – 100 Psi แล้วตรวจวัดค่าความดันสูญเสียเปรียบเทียบกับบริเวณทางเข้าและทางออกของเครื่องกรองอนุภาค ผลการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดถุงกรองของเครื่องพัลส์เจ็ทพบว่า การทำความสะอาดผ้าโพลีเอสเทอร์ ควรใช้ระดับความดันที่ 70 Psi ส่วนผ้าลินิน ควรใช้ระดับความดันที่ 70 Psi เช่นกัน โดยสามารถลดค่าความดันสูญเสียได้สูงที่สุดคือ 3.9 mmH2O (-0.415dB) และ 5.35 mmH2O (-0.5659dB) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ชนิดของผ้ากับความสามารถในการทำความสะอาดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชุดพัลส์เจ็ทที่สร้างขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำความสะอาดถุงกรองของเครื่องพัลส์เจ็ทได้เป็นอย่างดี

References

เอกสารอ้างอิง

(1) Lee W, Lee JG, Yoon JH, Lee JH (2020) Relationship between occupational dust exposure levels and mental health symptoms among Korean workers. PLOS ONE 15(2): e0228853. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228853

(2) He W, Jin N, Deng H, Zhao Q, Yuan F, Chen F, et al. Workers’ Occupational Dust Exposure and Pulmonary Function Assessment: Cross-Sectional Study in China. International Journal of Environmental Research and Public Health [Internet] 2022;19(17):11065. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph191711065

(3) Duarte J, Castelo Branco J, Rodrigues F, Vaz M, Santos Baptista J. Occupational Exposure to Mineral Dust in Mining and Earthmoving Works: A Scoping Review. Safety [Internet] 2022;8(1):9. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/safety

(4) Phanprasit W. Industrial Hygiene; Strategy, Evaluation, Controlling and Management. 2nd Ed. Bangkok: Best graphic interprint; 2017.

(5) Kenneth C. Air Pollution Control Equipment Selection Guide. New York: Lewis Publishers; 2002.

(6) EMIS. Fabric filter [internet]. [Cited 2023 Feb 1]. Available from: https://emis.vito.be/en/bat/tools-overview/sheets/fabric-filter

(7) Jun Ju, Min-Sen Chiu & Chi Tien. A Model for Pulse Jet Fabric Filters. Journal of the Air & Waste Management Association, 2000; Vol.50;4, 600-612. DOI: 10.1080/10473289.2000.10464030

(8) Andersen BO., Nielsen NF., Walther JH.. Numerical and experimental study of pulse-jet cleaning in fabric filters. Powder Technology, 2016; Vol. 291, 284–298

(9) Zhang M, Qin W, Ma X, Liu A, Yan C, Li P, et al. An Environmentally Friendly Technology of Metal Fiber Bag Filter to Purify Dust-Laden Airflow. Atmosphere [Internet] 2022;13(3):485. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/atmos13030485

(10) H. Mitsuhiko, C. Kanaoka, M. Furuuchi, T. Inagaki, Analysis of Pulse-jet Cleaning of Dust Cake from Ceramic Filter Element. 5th Int. Symp. on Gas Cleaning at High Temperatures; Sep 19, 2002. National Energy Technology Laboratory, South Park Township, PA, USA. 2002

(11) Kim E, Byun Y, Bak H-S, Koh D-J. Experimental Study on the Operating Parameters of a Pulse-Jet Filter Bag Cleaning System. Sustainability [Internet] 2022;14(12):7276. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/su14127276

(12) C. Wassgren. Flow through Converging-Diverging Nozzles. In: Ch.13 of Notes on Thermodynamics, Fluid Mechanics and Gas Dynamics; 2021. p.1361-1404.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-20