ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
  • ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
  • จิรยุทธ นิลสว่าง
  • พิพิธพล เอี่ยมวงค์
  • อรวรา อยู่คล้ำ
  • บัวชมพู จำปาเรือง
  • ภัทรดนัย จั่นมา
  • วรรณกร ศรีทา
  • อภิเดช สิทธิกิจ

คำสำคัญ:

ความเครียดจากการทำงาน, ปัจจัยด้านการทำงาน, ปัจจัยส่วนบุคคล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บทคัดย่อ

               ความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากตัวบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเครียดจากการทำงาน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่มักพบเจอ มูลเหตุดังกล่าวนำมาสู่การวิจัยในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการทำงาน และ 3) ความเครียดจากการทำงาน จากนั้นทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงเชิงเนื้อหา การทดสอบค่าความเชื่อมั่น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์โดยใช้ไคสแควร์และสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.6 เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และร้อยละ 83.6 มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษามากที่สุด ระดับความเครียดจากการทำงานในภาพรวมพบว่า ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 76.48 คะแนน) โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านการทำงาน ได้แก่ ลักษณะงานและด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ

References

Taokanlaya A. and Urchanajit D. Effects of errors made in the after-sales service management system on effective performance reports of Provincial Electricity Authority. Graduate school Journal. 2015; 3(3): 425-437. (in Thai)

Maria CM, and Frida MF. Stress at work among electric utility workers. Industrial Health. 2009; 47: 55-63.

Wangkanont T. Work-related factors affecting employee stress: a case study of Ampas Industry Co., Ltd. Thesis for Master of Business Administration, Major in General Management, Graduate School, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 2015. (in Thai)

Department of Mental Health. Department of Mental Health reveals Thai teenagers to consult “Stress problems” the most and suggest techniques for managing stress. Bangkok business. 2020; Available from: https://www.bangkokbiznews.com/social/865680 (in Thai)

Janthakee S, Kluntapura O, and Niphitprasart Soonthornvipart L. Work Factors and Effects on Workers Stress of Office in the Consumer Protection Board. Journal of Management Science Review. 2021; 23(2): 13-24. (in Thai)

Ulutaşdemir N, Balsak H, Berhuni O, Ozdemir E, and Ataşalan E. The impacts of occupational risks and their effects on work stress levels of health professional (The sample from the Southeast region of Turkey). Environ Health Prev Med. 2015; 20(6): 410–421.

Tenibiaje DJ. Work related stress. European Journal of Business and Social Sciences. 2013; 1(10): 73-80.

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University. Occupational stress disorder: Risk of suicide. Rama Channel drives Thai society to be healthy. 2017; Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/gallery/โรคเครียดจากการทำงาน-เส/ (in Thai)

Cannizzaro E, Cirrincione L, Mazzucco W, Scorciapino A, Catalano C, Ramaci T, Ledda C, Plescia F. Night-Time Shift Work and Related Stress Responses: A Study on Security Guards. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(2).

Krejcie RV, and Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 1970; 30(3): 607–610.

Chuenchit O. Factors Influencing Work Stress of Industrial Factory Employees in Navanakorn Industrial Estate. Master's thesis. Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Bangkok. 2017. (in Thai)

Best JW. Research is Evaluation (3rd ed). Englewod cliffs: N.J. Prentice Hall,

Prapasorn J. Stress and factors related to stress in the performance of personnel of Khaen Dong Hospital, Buriram Province. Journal of the Health Center 9. 2021; 15(38): 469-483. (in Thai)

Cartwright S and Cooper CL. Managing Workplace Stress. New York, Sage. 1977.

Phuangsombat P. Causes of Stress of Employees of the Provincial Electricity Authority in Headquarters, Social and Environmental Affairs Division, Planning and Development Division, Accounting and Finance Division, and Office of Internal Audit. Independent research, Master of Business Administration program in Business Administration (General Management). 2014. (in Thai)

Aksornkid K. Stress of employees of the Provincial Electricity Authority, Ban Chang District. Rayong Province. Phranakhon Rajabhat University, Bangkok. 2010. Available from: https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/PNRU.the.2010.91 (in Thai)

Netterstrom B, Conrad N, Bech P, Fink P, Olsen O, Rugulies R, Stansfeld S. The relation between work-related psychosocial factors and the development of depression. Epidemiol Rev. 2008; 30:118-132.

Agai-Demjaha T, Bislimovska JK, and Mijakoski D. Level of work-related stress among teachers in elementary schools. Open Access Maced J Med Sci. 2015; 3: 484–8.

Yoopongpitak T, and Sayanont A. Factors Affecting Workplace Stress of Employees at Government Savings Bank Headquarters. Article, University of the Thai Chamber of Commerce. 2016. (in Thai)

Mojtaba Barati. Factors identification affecting job stress (Case study: Branches of Trade Bank of Khorasan Razavi). Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 2019; 4(13), 224-234.

Konjing T. Work-related factors influencing stress of civil servants of the Revenue Department: a case study of civil servants in Under the Regional Revenue Office 2. Independent study, Master degree program in Public Administration and Business Administration. Ramkhamhaeng University. 2020. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-21