ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของนิสิตที่ใช้บริการ ร้านคาราโอเกะรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • สุจี ภัทรพุทธ
  • แพรวพรรณ สวามิวัศดุ์
  • อรุณรวี อัศโม
  • จุฑาทิพย์ จินดาบุตร
  • วิภาวี ทับสิงห์
  • ศิริวรดา ปะเศษโฐ
  • นันทพร ภัทรพุทธ

คำสำคัญ:

สมรรถภาพการได้ยิน, ระดับเสียง, คาราโอเกะ

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของนิสิตที่ใช้บริการร้านคาราโอเกะ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัสเสียงดัง ปัจจัยด้านการรับสัมผัสระดับเสียง โดยทำการศึกษาในนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ที่มาใช้บริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.88 มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินหลังร้องคาราโอเกะอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อการได้ยิน (ระดับการได้ยินในแต่ละความถี่ของหูข้างใดข้างหนึ่งมีค่าเกิน 25 dB) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา จำนวนงานอดิเรกที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเสียง) ปัจจัยด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัสเสียงดัง (ความถี่การใช้บริการ จำนวนชั่วโมงที่ใช้บริการ ความถี่ในการเข้าผับ/บาร์ ความถี่การใช้หูฟัง ประวัติการทำงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเสียงดัง) และปัจจัยด้านการรับสัมผัสระดับเสียงภายในห้องคาราโอเกะ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินของนิสิตที่ใช้บริการร้านคาราโอเกะรอบมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ที่รับสัมผัสระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด ตามชั่วโมงการมาใช้บริการ 1-3 ชั่วโมง จำนวน 29 คน ร้อยละ 74.4 โดย พบว่า มีจำนวน 11 คน (ร้อยละ 37.9) ที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินหลังร้องคาราโอเกะอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อการได้ยิน ดังนั้นผู้มาใช้บริการร้านคาราโอเกะควรลดระดับเสียงของไมโครโฟนหรือระดับความดังของเสียงดนตรี เพื่อป้องกันการรับสัมผัสเสียงเกินมาตรฐานซึ่งอาจมีผลต่อสมรรถภาพการได้ยิน

References

Singhadetwerachai N. The study of stress and stresss management by recreational activities

among the members of Bann Nong Krathum elderly club, Kamphaeng Saen District, Nakorn Pathom [Thesis]. Nakorn Pathom : Silpakorn University; 2562. (In Thai)

McAlexander TP, Gershon RRM, Neitzel RL. Street-level noise in an urban setting: Assessment and contribution to personal exposure. Environ Health. 2015;14(18): 1–10.

Neitzel RL, Gershon RRM, McAlexander TP, Magda LA, Pearson JM. Exposures to other sources

of noise among New York City residents. Environ transit and Sci Technol. 2012;46: 500–508, https://doi.org/

1021/es2025406

Chokwittaya W, Suttachitt N. Key success factors of karaoke singing activity for Thai elderly.

Kasetsart Educ Rev. 2561;33(3): 71-81. (In Thai)

Chitrojanaruck C. Consumer behavior and factors affecting on using Karaoke services in Bangkok

Metropolis. [Thesis]. Bangkok : Kasetsart University; 2550. (In Thai)

Indrawatia S, Arinie VD, Nuryaqin A, Prajitno G, Suyatno S, Yuwana L. The analysis of room acoustic parameters of karaoke rooms. Surabaya Symposium on Physics and Applications (SSPA); 2020

Park MY. Assessment of potential noise-induced hearing loss with commercial karaoke noise; 2003, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169814103000234

World Health Organization. Make Listening Safe; 2015, https://www.who.int/ pbd/deafness/activities/ MLS_Brochure_English _lowres_for_web.pdf

Saksnit W. Noise pollution, http://www.ipecp.ac.th

/ipecp/cgi-binn/watchira_cai/index2u8_3.html (In Thai).

Occupational Health and Environment Academic Development Center. Samut Prakan Province.

Guidelines for surveillance and prevention of hearing loss from occupational noises; 2563, https://ddc.moph

.go.th/ uploads/publish/1030820200713105552.pdf

Health Archive, Medical and health, Ministry of Public Health. Environmental occupational Disease; 2565, https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68 (In Thai)

Yimtae K, Thanawirattananit P, Kasemsiri P, Piromchai P, Leomprapai P, Kanthong S, Luangsawang C. Long-term development of networks and models for finding and

rehabilitation of the hearing impaired in the community; 2561, https://kb.hsri.or.th/dspace /handle/11228/4958 (In Thai)

Bureau of Occupational and Environmental Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Screening guidelines of hearing threshold and interpretation; 2560, http://envocc.ddc.moph.go.th/

uploads/samutprakarn/1hearing_chep4_baseline %202Jan2017.pdf (In Thai)

Cochran WG. Sampling Techniques. 3ndedition. New York : John Wiley and Sons Inc; 1977

Department of Labor Protection and Welfare. Announcement of the Department of Labor

Protection and Welfare: Criteria and method of measurement and analysis of working

conditions regarding heat light or sound, including duration and type of business be performed; 2561, http://legal.labour.go.th/2018/images/law/Safety2554/3/s_1018.pdf (In Thai)

Prakairungthong J, Kerdmuang S. Factors associated with hearing loss among workers in

autopart manufacturing industry in Suphanburi province. J Nurs Health Care. 2560; 35(3): 98-108 (In Thai)

Chairut S, Bundhukul A, Sripaiboonkij P. Factors related to standard threshold shift in motor

compressor workers. Thammasat Med J. 2556;13(1): 59-70. (In Thai)

Kromsuntorn P, Simmali T, Piralum B. Prevalence and factors associated with hearing loss From noise exposure among workers in Saharueang Sugar Factory, Mukdahan Province. J Office Dis Prev Control 7. 2556; 11(4): 40-51. (In Thai).

Singhapoom P, Lomphongs S, Pusapukdepob J. Combined effect of noise exposure and

Smoking to hearing loss among casting factory workers, Panthong District, Chonburi Province. Pub health J Burapha University, 2552; 8(2): 92-100. (In Thai)

Barone JA, Peters JM, Garabrant DH, Bernstein L, Krebsbach R. Smoking as a risk factor in noise-

induced hearing loss; 1987, https://europepmc.org/article/med/3681506

Saperstein LG. A Systematic Review of Occupational MusicInduced Hearing Loss; 2017, https://

academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=3071&context=gcetds

Kim MG, Hong SM, Shim HJ, Kim YD, Cha CI, Yeo SG. Hearing threshold of Korean adolescents

associated with the use of personal music players; 2003, https://synapse.koreamed.

org/Synapse/Data/PDFData/0069YMJ/ymj-50-771.pdf

World Health Organization. Early Detection of Occupational Disease; 1986, https://apps.who.int/

iris/handle/10665/37912

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-21