การประเมินความเสี่ยงฝุ่นระเบิดของแป้งข้าว แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสำปะหลัง ที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน

ผู้แต่ง

  • Santirat Praeknokkaew
  • Densak Yogyorn
  • Chaiyanun Tangtong
  • Sutham Nanthamongkolchai

คำสำคัญ:

Starch, Dust Explosion, Concentration

บทคัดย่อ

               แป้งเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาหาร โดยการผสมกับวัตุดิบอื่นๆ การศึกษาด้วยการทดลองครั้งนี้ได้ทำการสังเกตุลักษณะการระเบิดของแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียว และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในอาหารไทย และอาหารจีน การทดลองทำการจุดระเบิดในเครื่องมือทดลอง 1.2 L Hartmann และสังเกตุด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องความเร็วสูง การศึกษาพบว่าแป้งทำอาหารซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรทั้งสามชนิด ระเบิดอย่างรุนแรงที่ความเข้มข้นระหว่าง 747 – 962 g/m3 เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ เพื่อป้องกันการระเบิดของฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารตระหนักถึงอันตรายนี้ และควรโน้มน้าวให้ผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายบังคับให้มีระบบป้องกันการระเบิดของฝุ่นในพื้นที่การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

References

Kasikorn Bank. KSME Analysis, Thai Rice Innovation – Value added Products of SMEs. 2018. https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Pages/Thai-Rice_Innovation.aspx Access 20 Feb 2021. Accessed 1 May 2021.

Krugsi Research. Thailand Industrial Outlook 2020-2022. Cassava Industry. 2020. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/Agriculture/Cassava/IO/io-cassava-20 Accessed 1 May 2021.

Abbasi T, Abbasi SA. Dust explosions–Cases, causes, consequences, and control. Journal of Hazardous Materials. 2007;140(1):7-44.

G.Li, X.Yang C, M. Yuan R, K. Eckhoff. A Catastrophic Aluminium-alloy Dust Explosion in China. 2015. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol 39, p121-130. 2015. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2015.11.013 Accessed 27 March 27, 2021.

Color Play Asia fire claims another life, after five months. Taipei Times. 30 November 2015. Accessed 27 March 27, 2021. http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/11/30/2003633680

Tuas fire: The explosive danger of potato powder, sugar, flour and other dust particles. Channel News Asia. 25 February 2021. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/tuas-fire-explosion-3-workers-dead-5-critical-condition-14279894?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna Access 27 March 2021

Department of Industrial Works. Dust explosion in industry. Bangkok: Thawiphat; 2011. 96 p.

National Fire Protection Association. NFPA 654, Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 2017. Available from: https://www.nfpa.org/codes-andstandards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and standards/.

National Fire Protection Association. NFPA 652: Standard on the Fundamentals of Combustible Dust. National Fire Protection Association; 2016.

ASTM International. ASTM E2019 - 03, Standard Test Method for Minimum Ignition Energy of a Dust Cloud in Air. 2003.

European Committee for Standardization. Potentially Explosive Atmospheres, Determination of Minimum Ignition Energy of Dust/air Mixtures, European Standard EN 13821. 2002.

Tanthapanichkoon W, Chongvisal V, Charinpanitkul T, Taepaisitphongse V. Dust Explosive Limit Tester. Bangkok: Chulalongkorn university; 1996.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-21