การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง

ผู้แต่ง

  • เสาวรส พูลสวัสดิ์
  • ภัทรสุดา ผลเกลี้ยง
  • โสมศิริ เดชารัตน์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเสี่ยง, อุบัติเหตุ, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, พัทลุง

บทคัดย่อ

               การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมจำนวนทั้งหมด 75 คน เก็บตัวอย่างด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.895 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นเพศชายทั้งหมด มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด คือ 1) เมื่อผู้ขับขี่มีอารมณ์หงุดหงิดจะขับรถด้วยความเร็วสูง ( x̅ = 0.20, SD = 0.46) ร้อยละ 54.67 2) ผู้ขับขี่เลี่ยงการปฏิบัติตามกฎจราจรหากรู้สึกว่าไม่อันตราย (x̅ = 0.23, SD = 0.73) ร้อยละ 46.67 3) ผู้ขับขี่ขับรถปาดหน้าคันอื่น (0.26, SD = 0.64) ร้อยละ 32.00 4) ผู้ขับขี่ชอบขับรถจี้ท้ายคันหน้า (x̅ = 0.35, SD = 0.63) ร้อยละ 30.67  และ 5) ผู้ขับขี่ฝืนกฎจราจรเพื่อที่จะเดินทางได้เร็วที่สุด (x̅ = 0.59, SD = 0.26) ร้อยละ 26.67 ดังนั้น มาตรการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือมาตรการส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการกลุ่มอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

References

Department of Land Transport. Statistical Analysis Report of Road Traffic Accidents for Fiscal Year Retrieved September 2, 2022, from https://web.dlt.go.th/statistics/?fbclid

Jitpisal J, Kaewpan W, Kalumpakorn S. Factors affecting occupational accident prevention behavior of motorcycle taxi riders in Bangkok area. Retrieved 11 September 2022, from https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://he01.tci- thaijo.org/index.php/phn/article/download/48372/40183/111855&ved=2ah

UKEwiusPeclun5AhUxSGwGHX99BPAQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw0nkN2SZeUxh

ZIqvGpwXFek

Boonnuk T and Rudtanasudjatum K. Risk Factors on Behavior and Impairments of Motorcycle Riders in an Industrial Area Affecting the Severity of Traffic Accidents. Journal of Public Health 2016, 46(3): 261-270.

Aeksanti T, Lomthaisong K, Munkratoke N, Chinnarat A, Ridthplake S. Motorcycle Accident Prevention Behaviours of Students Faculty of Public Health, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Journal of Vongchavalitkul University 2021, 34(2): 16-39.

Suriyawongpaisan P. Situation Report Thailand Road Accidents, 2013. Bangkok: National Public Health Foundation.

Oltedal S, Rundmo T. The effects of personality and gender on risky driving behaviour and accident involvement. Safety Science 2006, 44(7), 621–628. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2005.12.003

Bamberg S, Ajzen I, Schmidt P. Choice of Travel Mode in the Theory of Planned Behavior: The Roles of Past Behavior, Habit, and Reasoned Action. Basic and Applied Social Psychology 2003, 25(1), 175-187.

Chumpawadee U, Homchampa P, Thongkrajai P, Suwanimitr A, Chadbunchachai W. Factors related to motorcycle accident risk behavior among university students in northeastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2015, 46(4), 805-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-21