การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนโดยใช้ดัชนีชีวภาพ O-cresol ในปัสสาวะที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของตับ ไต และเม็ดเลือดของผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อมร ป้องกัน

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการรับสัมผัสสาร O-cresol ในปัสสาวะ ที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของตับ ไต และเม็ดเลือดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่าง 101 คน สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชาย ร้อยละ 86.1 อายุเฉลี่ย 33.45 ±11.54 ปี ทำงานแผนกโป๊วสีพ่นสี อบสี เคลือบขัดสีรถยนต์ ร้อยละ 56.4 ส่วนใหญ่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 41.6 ปริมาณระดับความเข้มข้น O-cresol ในปัสสาวะ (หลังเลิกงาน) มีค่าเฉลี่ย 19.02 ± 19.63 mg/g creatinine ซึ่งเกินค่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ด้านชีวภาพ (กำหนดโดยสมาคมนักสุขสาสตร์อุตสาหกรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าค่า O-cresol ในปัสสาวะต้องไม่เกิน 0.3 mg/g creatinine ) และพบว่าระดับความเข้มข้นของ O-cresol ในปัสสาวะกับค่าการทำหน้าที่ของตับ (ระดับเอนไซม์ SGPT) มีความสัมพันธ์ที่มีทิศทางเชิงบวกในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.212, p = 0.035) สรุปผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ มีการสัมผัสสารโทลูอีนเกินมาตรฐานกำหนด และควรตระหนักจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและวิธีการป้องกันเบื้องต้นรวมถึงการแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ : O-cresol ในปัสสาวะ, ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์, การทำหน้าที่ของตับ ไตและเม็ดเลือด

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10