การรับรู้เกี่ยวกับบรรยากาศความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานประกอบรถยนต์

ศิริวรรณ นาคสวัสดิ์

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาบรรยากาศความปลอดภัยของพนักงานแต่ละตำแหน่งงานและหาความแตกต่างระหว่างตำแหน่งงานที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในเรื่องการรับรู้บรรยากาศความปลอดภัยของกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง จำนวน 226 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายประกอบด้วย พนักงานประจำและพนักงานรับเหมาช่วงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถามบรรยากาศความปลอดภัยของ Health and Safety Executive (HSE) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าผลการรับรู้ด้านบรรยากาศความปลอดภัยทั้ง 9 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226 คน โดยคะแนนเฉลี่ยที่สูงที่สุด เท่ากับ 7.77 ในด้านความคาดหวังและความต้องการส่วนบุคคลสำหรับความปลอดภัย และค่าเฉลี่ยคะแนนที่น้อยสุดในด้านค่านิยมส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเสี่ยงมีคะแนนเท่ากับ 5.06โดยคะแนนบรรยากาศความปลอดภัยของโรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละตำแหน่งงานตามปัจจัยทั้ง 9 ด้าน พบว่าในแต่ละตำแหน่งงานมีการรับรู้บรรยากาศความปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกัน (p-value >0.05) หรือไม่แตกต่างกันในกลุ่มของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรส่งผลไปยังการรับรู้ของพนักงานทุกคนได้อย่างเหมือนกันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

คำสำคัญ : การรับรู้ของพนักงาน/ บรรยากาศความปลอดภัย

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10