สภาวะแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขา - ทัศนคติของนักจดหมายเหตุและนักวิชาการ

สุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขา นักจดหมายเหตุและทีมงานต้องสัมผัสกับเอกสารเก่าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มักปนเปื้อนด้วยฝุ่นผง จุลินทรีย์ และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเก็บรักษาเอกสารสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานมีการปนเปื้อนได้ตลอดเวลาก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักจดหมายเหตุ อดีตนักจดหมายเหตุที่เกษียณอายุราชการแล้ว แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การสังเกตการณ์โดยผู้วิจัย และการวิเคราะห์ใจความ ผลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 50 คน ระบุว่ามีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่มาจากสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาเอกสารร้อยละ 26 จากเชื้อราในห้องทำงานร้อยละ 44 สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานมีสาเหตุมาจาก (1) ระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบปรับอากาศแบบรวม (2) ฝุ่นละออง เชื้อรา ไรฝุ่น และสารเคมีที่อยู่ในเอกสาร (3) อาคารสถานที่ที่มีการปฏิบัติงานและเอกสารอยู่รวมในห้องเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดีร้อยละ 52 และมีโรคประจำตัวร้อยละ 60ดังนั้นการยืนยันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยการวิเคราะห์มลพิษของอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ คืองานวิจัยต่อไปเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ผลของการศึกษานี้จะช่วยเป็นข้อมูลสำหรับการกำจัดและป้องกันสภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่างๆ และสามารถปรับใช้กับห้องสมุดในพิพิธภัณฑ์อื่นได้เช่นกัน

คำสำคัญ : นักจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, มลพิษของอากาศภายในอาคาร, สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10