การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย:กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางสังเคราะห์

ศิริวรรณ ฉวีวรรณากร

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          ในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์ได้มีการใช้สารเคมีในการผลิตที่หลากหลายประเภทได้แก่สารประเภทสารกัดกร่อน สารพิษ ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติต่อการลุกไหม้ได้เอง ก๊าซภายใต้แรงดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ของเหลวไวไฟ (3A และ 3B) เป็นต้นดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการจัดเก็บสารเคมีเพื่อความถูกต้องตามคุณสมบัติสารเคมีและกฏหมายบังคับใช้ จากผลการวิจัยพบว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 492 ชนิด โดยสามารถจัดประเภทสารเคมีได้ 11 ประเภทซึ่งชนิดสารเคมีที่พบมากที่สุดคือของเหลวไวไฟ สารไม่ติดไฟที่เป็นสารกัดกร่อน สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง ตามลำดับ ได้ทำการจัดเก็บสารเคมี 4 ห้อง ห้องที่ 1 จัดเก็บสารพิษ (Toxic substances), สารกัดกร่อน (Corrosive substances), สารออกซิไดซ์ (Oxidizing substances), ก๊าซภายใต้แรงดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (Pressurized small gas containers) ห้องที่ 2 จัดเก็บของเหลวไวไฟ ห้องที่ 3 จัดเก็บสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) และห้องที่ 4 จัดเก็บสารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Auto-ignition temperature) ในการจัดเก็บสารเคมีสามารถคุณสมบัติของสารเคมีและมาตรการเพื่อที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตราย

คำสำคัญ : สารเคมีอันตราย, ห้องเก็บสารเคมี, ยางสังเคราะห์ และสารเคมีไวไฟ

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10