การประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไอวนา ถูปาอ่าง

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          การประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและหลักฐานที่มีอยู่ทำการสำรวจสถานะปัจจุบันด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า มาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-OSHMS 2001) เพื่อนำเสนอให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001 ในทุกด้าน ผลการวิจัยพบว่าคลังสินค้าตัวอย่างเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แต่ยังไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001และข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 เช่น ยังไม่มีการปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตั้งแต่ปี 2548 ยังไม่มีหน่วยงานความปลอดภัยที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานยังไม่ได้รับการแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 91.18 ไม่ได้รับการอบรม ร้อยละ 84.56 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารยังไม่ได้รับการแต่งตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 82.76 ยังไม่ได้รับการอบรม ร้อยละ 68.97 คณะกรรมการความปลอดภัยที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งและอบรม ร้อยละ 46.67 มีข้อกำหนดของกฎหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ร้อยละ 16.27 จากการทบทวนสถิติอุบัติเหตุ ปี 2557 พบว่า ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 20 แต่มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานถึงร้อยละ 333.72 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้มีการปรับปรุงนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการปรับโครงสร้างและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน มีการกำหนดระยะเวลา และงบประมาณตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001และข้อกำหนดของกฎหมาย

คำสำคัญ : ระบบการจัดการความปลอดภัย / ศูนย์กระจายสินค้า / องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เผยแพร่แล้ว

2022-06-14