การประเมินความเสี่ยงและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลกรณี ศึกษา: โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แห่งหนึ่งในประเทศไทย

เฉลิมพร เกษมสวัสดิ์

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้นแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟ จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจ เพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง และถึงแม้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น ก็จะสามารถระงับได้อย่างฉับไว รวดเร็ว ป้องกันการสูญเสียให้กับทั้งชีวิต และทรัพย์สิน วิธีการศึกษาโดยการสำรวจภาคตัดขวาง พนักงานและกลุ่มผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะจากการใช้และการจัดเก็บเชื้อเพลิง และขาดความเข้าใจด้านพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ สรุปผลการศึกษาได้ว่าถึงแม้ว่าโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง JCI และปฏิบัติตามกฎหมาย แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการแก้ไข ปรับปรุง ให้เกิดความตระหนัก และสร้างความเข้าใจแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง

คำสำคัญ : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / แผนการอพยพหนีไฟ / JCI / ความเสี่ยง

เผยแพร่แล้ว

2022-06-14