การศึกษาชนิดของสารเคมีที่ได้จากการไพโรไลซิสพลาสติก ชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

วรางคณา สินธุยา

ผู้แต่ง

  • ohswa -

บทคัดย่อ

          ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่งผลให้มีสัดส่วนถุงพลาสติกเป็นขยะในปริมาณสูง กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene (HDPE)) ที่อุณหภูมิ 450 และ 500 องศาเซลเซียส เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของเหลวที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ Toluene ร้อยละ 7.37 เป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน (Gasoline), 1-Decene ร้อยละ 6.36, 1-Nonene ร้อยละ 5.46, 1-Undecene ร้อยละ 5.68 และ 1-Dodecene ร้อยละ 5.03 สารประกอบเหล่านี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในกลุ่มของน้ำมันก๊าด (Kerosene) มากที่สุด และยังพบ 1-Heptadecene ร้อยละ 2.06 ที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในกลุ่มของน้ำมันดีเซล (Diesel) ด้วยเมื่อจะนำของเหลวไปใช้ประโยชน์จะต้องนำของเหลวที่ได้นั้นไปกลั่นแยกส่วนออกมา และเติมสารเคมีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

คำสำคัญ : กระบวนการไพโรไลซิส / ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง / กลุ่มน้ำมันเบนซิน / กลุ่มน้ำมันก๊าด / กลุ่มน้ำมันดีเซล

เผยแพร่แล้ว

2022-06-14