การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กนกกาญจน์ เขาเขจร
  • สุนิสา ชายเกลี้ยง
  • จุฑามาศ ฉากครบุรี

คำสำคัญ:

เมตริกประเมินความเสี่ยง, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, เกษตรกร

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้เมตริกประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทางอาชีวอนามัย 3 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 41 คน เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 87.80 เพศหญิง ร้อยละ 12.20 อายุเฉลี่ย 51 ปี อาชีพหลักเพาะปลูกทำเอง ร้อยละ 75.61 ส่วนใหญ่ฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเอง ร้อยละ 73.17 กลุ่มตัวอย่างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 3 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ร้อยละ 87.80  ถุงมือยางกันสารเคมี ร้อยละ 82.93 และรองเท้าบูท ร้อยละ 48.78   มีอาการผิดปกติ ร้อยละ 34.15 จำแนกอาการตามระดับความรุนแรง อาการเล็กน้อย ได้แก่ คันตา ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาการปานกลาง ได้แก่ เจ็บ/แน่นหน้าอก เพลีย น้ำตาไหล อาการรุนแรง ได้แก่ มีอาการโรคหัวใจ และผิวหนังไหม้ ตามลำดับ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรทั้ง 3 เมตริกอาศัยเกณฑ์โอกาสการสัมผัสที่แตกต่างกัน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเสี่ยงระดับยอมรับได้ พบความสัมพันธ์จาก 3 เมตริก คือเมตริกของโอกาสที่เข้าไปในพื้นที่ใช้สารเคมี มีความสัมพันธ์กับเมตริกของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (r = 0.83) และเมตริกโอกาสสัมผัสจากปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (r = 0.92) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) นอกจากนี้เมตริกของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับเมตริกปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   (r = 0.85, p<0.001) ดังนั้นเมตริกความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้ง 3 เมตริกนี้สามารถนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่จะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เหมาะสมกับกลุ่มสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแง่ปริมาณและระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสได้ต่อไป

References

National Statistical Office, Thailand Annual Statistical Report. 2019. Availble at http://www.nso.go.th, Jun 5, 2022.

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. pesticides Diseases, 2020. Availble at http://envocc.ddc.moph .go.th, accessed Jun 5, 2022

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. pesticides Diseases, 2021. Availble at http://envocc.ddc.moph .go.th, accessed

Jun 5, 2022.

Chaiklieng S. Toxicology in Public Health. Khon Kaen University Printing House, 2014.

Chaiklieng S. Health Surveillance at workplace. Khon Kaen University Printing House, 2019.

Chaiklieng S, Praengkrathok S. Risk Assessment on Pesticide Exposure by Biological Monitoring among Farmers: A Case Study in lambon Kangsanamnang, Nakhonratchasima Province. Srinagarind Med Jornal 2013; 28(3): 382-389. (in Thai)

Chaiklieng S, Praengkrathok S. Risk Assessment on Pesticide Exposure by Biological Monitoring among Farmers: A Case Study in lambon Kangsanamnang, Nakhonratchasima Province. Srinagarind Med Jornal 2013; 28(3): 382-389. (in Thai)

Uengchuen K and Chaiklieng S. Health risk Assessment and factors Correlated with Adverse Symptom of Glyphosate Sprayer in Khon

Kaen Province. Journal of Safety and health 2020;13(1): 61-70. (in Thai)

Khamjantarat P, Suggaravetsiri P, Chaiklieng S. Prevalence of illnesses among cultivationfarmers in Sakon Nakon province. The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen 2020; 35(1): 35-49. (in Thai)

Uengchuen K, Chaiklieng S. Health Risk Assessment on the Glyphosate Exposure of Knapsack Sprayers. Indian Journal of Public Health

Research & Development 2020;11(03): 2109-2114. (in Thai)

Sidthilaw S, Sapbamrer R. Effects of glyphosate on oxidative stress in experimental animals and humans. J Med Health Sci 2018;25(2): 97-114. (in Thai)

Chaiklieng S, Phuengsangpaen S, Suggaravetsiri P, Trinnawoottipong K. The prevalence and severity of occupational diseases among

field crop farmers in Nongbualamphu province. The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen 2019; 26(1): 77-86. (in Thai)

Pattama Polyong C, Kakasikan C, Jongjit P, Wongpen T, Ponpratom Y, Pondongnok P. Mixed method research: The rice famers’s behavior of chemical pesticide using influence of acute symptom among farmers in Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Public Health Research Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University 2020; 9(1): 104-115. (in Thai)

Wichai D, Kessomboon P, Sunvijid N. Risk behaviors and factors related to risk of pesticides use among farmers in Lampataw damwatershade, Chaiyaphum province. The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen 2018; 25(2): 22-34. (in Thai)

Uengchuen K, Chaiklieng S. Health Risk Assessment on the Glyphosate Exposure of Knapsack Sprayers. Indian Journal of Public Health

Research & Development 2020;11(03): 2109-2114. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-22 — Updated on 2022-08-26