การศึกษาการลดมลพิษอนุภาคจากเครื่องยนต์จุดประกายไฟโดยเครื่องบำบัดไอเสียแบบเปียก

ผู้แต่ง

  • สุทธิพงษ์ สะอาดเอี่ยม

คำสำคัญ:

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ, มลพิษอนุภาค, เครื่องบำบัดไอเสีย

บทคัดย่อ

          เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณมลพิษอนุภาคในประเทศไทยที่มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนมาตรฐานไอเสียของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่เปลี่ยนจาก EURO 4 ไปยัง EURO 5 และ 6 แต่ยังส่งผลต่อการลดมลพิษอนุภาคที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ได้นั้น อย่างไรก็ตามในส่วนของรถยนต์เก่าก็ยังคงสร้างปัญหามลพิษอนุภาคต่อไป ด้วยเหตุนี้การวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการลดมลพิษอนุภาคบนรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยการออกแบบและสร้างอุปกรณ์บำบัดไอเสียแบบเปียกเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เมื่อนำมาประกอบกับเครื่องยนต์พร้อมด้วยการศึกษาการลดลงของมลพิษอนุภาคเมื่อติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย โดยการทดสอบจะเลือกใช้ช่วงสภาวะเฉลี่ยของการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้งานปกติทั่วไปตามท้องถนนในการทดสอบโดยจะทดสอบเครื่องยนต์บนเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ (Engine Dynamometer) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องบำบัดมลพิษที่มีการใช้น้ำเป็นตัวกลางและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดไอเสียของเครื่องบำบัดระหว่างมีน้ำเป็นตัวกลางและไม่มีน้ำเป็นตัวกลาง จากการทดสอบเครื่องบำบัดไอเสียสามารถลดปริมาณมลพิษอนุภาคลงได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการดูดซับของน้ำหรือของเหลวสามารถส่งผลต่อการลดการปล่อยมลพิษอนุภาคจากไอเสียของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟได้ โดยจากผลการทดลองนี้พบว่าการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสียที่มีการใช้น้ำเป็นตัวกลางสามารถช่วยลดปริมาณมลพิษอนุภาคได้ถึง 60% แต่ไม่สามารถลดแก๊สในไอเสียอื่นได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

References

CECO Environmental. (2018). WHAT IS A WET SCRUBBER. Retrieved December 7, 2021, from https://www.cecoenviro.com/blog/what-is-a-wet-scrubber/

James R. Kastner & K. C. Das Wet Scrubber Analysis of Volatile Organic Compound Removal in the Rendering Industry (2011). Retrieve December 27, 2011, from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473289.2002.10470800

Danzomo, Bashir A. Salami, Momoh-Jimoh E. Jibrin, S. Khan and M. R. Nor, I. M.(2012). Performance evaluation of wet scrubber system for industrial air pollution control. . Retrieve December 1, 2012 from http://repository.elizadeuniversity.edu.ng/handle/20.500.12398/480

A Steam Specialist Company. (2021). Wet Scrubber. Retrieved July 15, 2021, from https://www.tlv.com/global/SG/steam-theory/separators.html

Bianchini, A., Pellegrini, M., Rossi, J. and Saccani, C. (2018). Theoretical model and preliminary design of an innovative wet scrubber for the separation of fine particulate matter produced by biomass combustion in small size boilers. Retrieve December 7, 2021, from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953418301235?via%3Dihub

สหกรณ์ ศิริจันทร์. (2559). บทที่ 2 กฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส. ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 , จาก https://sites.google.com/a/srru.ac.th/reiyn-ru-reuxng-kaes-by-chembb/kd-tang-thi-keiywkhxng-kab-kaes

บริษัท นิวแม็ก จำกัด. (ไม่ปรากฎปีพิมพ์). Wet Scrubber. ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 , จาก https://www.pneumax.co.th/article-wet-scrubber-system

N. Hoque , R. Situ, W. Hagan , J. Almedia , W. Lin and R.J. Brown (2014). A Thermo-Fluid Study of a Diesel Engine Wet Scrubber. Retrieve December 8, 2014, https://people.eng.unimelb.edu.au/imarusic/proceedings/19/361.pdf

WeBBusterZ (2020). Baffles in heat exchangers. Retrieve June 8, 2020 from http://www.webbusterz.org/baffles-in-heat-exchangers/

Mohamad Issa , Hussein Ibrahim , Adrian Ilinca , M. Yasser Hayyani (2019) . A Review and Economic Analysis of Different Emission Reduction Techniques for Marine Diesel Engines. Retrieve June 22, 2019, from A Review and Economic Analysis of Different Emission Reduction Techniques for Marine Diesel Engines (scirp.org)

Han Bang-U, Kim Hak-Jun, Kim Yong-Jin and Han kyong soo (2007). Removal Characteristics of Gaseous Contaminants by a Wet Scrubber with Different Packing Materials. Retrieve December 31, 2007 fromhttps://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200709905981965.page

Abdulwahid, A., Situ, R. and Brown, R. (2018). Underground Diesel Exhaust Wet Scrubbers: Current Status and Future Prospects. Retrieve December 7, 2018, from https://researchonline.jcu.edu.au/56724/1/56724_Abdulwahid_et_al_2018.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-22