ผลการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง

ผู้แต่ง

  • โสมศิริ เดชารัตน์

คำสำคัญ:

ผลการพัฒนา, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานด้านการประเมินและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีค่าความถูกต้องของเนื้อหาเท่ากับ 0.978  และพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมให้ความรู้และร่วมปฏิบัติการจริง ข้อมูลถูกรวบรวมจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 99 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 33 แห่งที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2563  ถึงธันวาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบ Pair t-test ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง (จำนวน 99 คน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 97.0) มีอายุมากกว่า 36 ปี (ร้อยละ 75.8) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 90.9) มีตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 52 คน (ร้อยละ 52.5) และพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 84.4) เคยรับความรู้ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน และการควบคุมโรคติดต่อ ผ่านสื่อสังคม หลังการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ มีคะแนนค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นจาก 63.26±5.18 เป็น 80.81±3.85 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และผลการฝึกปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 100 ดังนั้นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมการดำเนินงานของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป          

References

Ministryy of Education, Towards a Leaning Society in Thailand. Available at https://bic.moe.go.th/images/stories/book/ed-eng-series/intro-ed08.pdf

Kulthida Phukang, Pornchai Theppanya and Narin Sangkhakrak. Child Development Center Network Management Strategy under Local Government.The Graduate School, Suan Dusit University, 2016;103-118.

Sanghasongkorn K,Wongthanawasu S。. Strategies for Creating Excellent Child Development Centers as a National Model. 2554; 4(1): 57-69. (In Thai)

Karat.I Guidelines for environment management of Pa Ngae Early Childhood Development Center. Graduate School lJournal2558; 8(18): 212-224. (In Thai)

Madsem P.Guidelines for Developing a Desirable Child Daycare of Kohklang Subdistrict Administrative Organization, Kohlanta District, Krabi Pravince [Independent Master of Public Administration Degree]. Khon Kaen: Khon Kaen University;2556. (In Thai)

Sordsaen S,Songwiwat S,Suwannarat P。Problems on Early Childhood Development Center of Local Administrative Organization in Bankrout District Buriram Province. Available at https://gsbooks.gs.kku.ac.th/56/grc14/files/hmp19.pdf

Ruangkanjanaseth S. Platypuses and toxins in children. Bangkok: Chaicharoen; 2008. (In Thai)

Plitponkarnpim A. Child Accident know the dangers before the threat reaches the child. Bangkok: Printing Base.2551. (In Thai)

Niyomvit K, Wannachot J, The Development of Operational Guideline for Enhancing Early Childhood Well Being at the Child Development Center, Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi. JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE. 2562; 30 (1): 15-26. (In Thai)

Promsena S, Childbirth C. Participatory workshop research to develop childcare Early Childhood Learning Experience Arrangement Child Development Center under the District Administration Pho Sai, Don Tan District, Mukdahan Province. Journal of Graduate Studies, Sakon Nakhon Rajabhat University. 2556; 10(46): 99-110. (In Thai)

Khachonmot R, Phaophan C. Development of the Children’s Caretaker-Teachers in Organizing an Integrated Learning Experience at the Child Development Center of Phosi Sub-District Administration Organization, Phochai District, Roi-Et Province . Nakhon Phanom University Journal. 2557;4(1), 96-103. (In Thai)

Punthulee T. Effectiveness of capacity building training risk management from work of Buri Ran hospital personnel. Medical Journal Srisakate Surin Buriram Hospital. 2565; 37(1):193-207. (In Thai) Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. New York: Harpers and Row; 1978.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-22