การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการด้านการยศาสตร์ ในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในการทำงาน

ผู้แต่ง

  • ณฤดี พูลเกษม

คำสำคัญ:

การป้องกันอันตรายจากการทำงาน, การดำเนินการ, ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการจัดการด้านการยศาสตร์ในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ข้อมูลได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด จำนวน 10 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 ผลการศึกษาการจัดการด้านการยศาสตร์ในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน พบว่า การออกแบบสถานีงานที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ และสามารถเพิ่มผลผลิตของงานที่ทำ และสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานได้ในระดับมาก รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยช่วยให้การดำเนินงานด้านการยศาสตร์ในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้พบว่าการดำเนินงานด้านการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมยังคงต้องพัฒนาต่อไป

References

Bureau of Labor Statistics (BLS ). Work-Related Injuries and Illnesses with MSDs in1992-2010. [Internet]. 2016. Available from: http://www.boneandjointburden.org/docs/resize/G6B.1.1-481x401.png.

Occupational Safety and Health Administration. (OSHA). Commonly used statistics. [Internet]. 2013. Available from: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3123/3123.html.

International Occupational Safety and Health Knowledge Network (ILO). International Occupational Safety and Health Knowledge Network (ILO) [Internet]. 2016. Available from: www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm.

International Organization for Standardization (ISO). ISO 45001 OHSMS briefing notes. [Internet]. 2015. Available from: www.iso.org/iso/iso_45001_briefing_note.pdf.

British Standards Institution (BSI). ISO 45001 Whitepaper, ISO Revisions, A new international standard for Occupational Health and Safety Management Systems. [Internet]. 2016. Available from: www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-45001/Resources/BSI-ISO45001-Revision-Whitepaper-EN-UK.pdf.

Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA). Presentation to the Subcommittee on Employment, Safety, and Training of the Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. [Internet]. 2000. Available from: www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=TESTIMONIES&p_id=166

Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA). Safety and Health Program Management Guidelines. [Internet]. 2016. Available from: www.osha.gov/shpmguidelines/SHPM_guidelines.pdf

Buckle, P. W., & Jason Devereux J. The nature of work-related neck and upper limbmusculoskeletal disorders. Appl Ergon. 2002;33(3)(207–217.).

Hanson, M. A., Burton, K., Kendall, N. A. S., Lancaster, R. J., & Pilkington A. The costs and benefits of active case management and rehabilitation for musculoskeletal disorders. Heal Saf Exec Res Report. 2006;

Centers for Disease Control (CDC). Ergonomics and Musculoskeletal Disorders. 2016; Available from: www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics.

Punkub.K. Work Station Improvement for Muscular Fatigue Reduction among Female Operators in Handicraft Mulberry Paper. 2010;

Chudkratok.S,Lertwisuttipaiboon.S S. The Workstation Design of the Returning Product Inspection Officers By Using Ergonomic Principle. 2011;

Sungkhapong.A,Pochana.K A. Workstation Improvement for Risk Reduction of Muscular Fatigue Among Production Workers in Tuna Manufacturing Process: A Case Study of a Seafood Processing Factory. 2013;

Chantawong.C,Krungkraipetch.N D. Participatory ergonomics intervention to reduce risk factors of work related musculoskeletal disorders in smoked rubber plant, Rayong Province. 2016;

Chamnan.S,Pichainarong.N B. The results of ergonomics health promotion program for behavioral modification of work-related muscuroskeletal disorders risk reduction among Srisomdet hospital personnel, Srisomdet district, Roi Et province. 2016;

Joomjee.R,Bureelerd.O,Songserm.N T. The Study of Ergonomic Management for Reduce Musculoskeletal Symptoms among the Para-Rubber Farmer. 2017;

Derek Matthew Ross. Redesigning a Tire Palletizing Operation: Implementation of an Ergonomic Design Methodology. 2010;

Robert G. Batson. Masonry Construction Recognizing & Controlling Ergonomic Hazards. 2012;

Walter G. Rostykus WI and JAD. Managing Ergonomics Applying ISO 45001 as a Model. 2016;

Frederick D. Straub. The Perceived Importance and Degree of Implementation of Ergonomics-Related Leading Safety Performance Indicators in the American Workplace [Internet]. Indiana; 2017. Available from: https://search-proquest-com.proxy-iup.klnpa.org/pqdtglobal/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-14