The Effects of brief counseling on self-management of the uncontrolled hypertensive patients in Nakhon Phanom hospital

ผลของการพยาบาลการให้คำปรึกษาแบบสั้นต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลนครพนม

Authors

  • Orathai Keawkam Sakon Nakhon Hospital

Keywords:

brief counseling, uncontrolled high blood pressure, self-management, self-management

Abstract

This quasi-experimental research is one group pre-post test design. To compare the mean self-management scores of patients with uncontrolled high blood pressure. Nakhon Phanom Hospital before and after receiving the brief counseling program The sample group were 42  patients with uncontrolled high blood pressure who receive services in the high blood pressure clinic Nakhon Phanom Hospital between November 2023 and January 2024. The research experiment included 1) a brief counseling program 2) the questionnaire of a self-management behavior assessment were 50 questions, 6 domains . Confidence test using Cronbach's alpha coefficient. The reliability value was 0.93. The sample group will receive a short advice program using the  3As skills: 1) Affirmation 2) Ask 3) Advice, 3 times The data were analyzed to compare mean. Using t-test statistics. the results of the study found that

Patients with uncontrolled high blood pressure There was a higher mean overall self-management score after receiving brief counseling program than before receiving the program. (Mean self-management score before receiving the brief counseling program The overall level was at a moderate level = 3.24 SD = 0.32 and after receiving the short counseling program at the highest level  = 4.45 SD = 0.32), the difference was statistically significant (p=.024).

Suggestions Providing brief advice results in improved self-management of patients with uncontrolled blood pressure higher score Therefore, personnel working should be encouraged to use it. By continuously training knowledge and skills This is to help patients improve there self-management.

References

กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข. ประเด็นรณรงค์เนื่องในวันความดันโลหิต สูงโลก ประจำปี 2561. 2561 [16 ต.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก www.thaincd.com/document/file/ info/non-communicable-disease.

World Health Organization (WHO). A global brief on hypertension silent killer, global public health crisis. 2013. [16 Oct 2020]. Available from: apps.who.int/ iris/handle/10665/79059

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). โรคไม่ติดต่อ. 2563 [16 ต.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก:https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=6a1fdf282fd28180eed7d1cfe0155e11

Lorig K, Holman HR. Self-Management Education: History, Definition, Outcomes, and Mechanisms. Annals of Behavioral Medicine l.

[16 Oct 2020]; 26: 1-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1207/S15324796ABM2601_01

Otang-Mbeng W, Otunola GA, Afolayan AJ. Lifestyle factors and co-morbidities associated with obesity and overweight in Nkonkobe Municipality of the Eastern Cape, South Africa. J Health Popul Nutr. 2017; 36: 22. doi: 10.1186/s41043-017-0098-9.

Rubak S, Sandback A, Lauritzen T, Christensen B. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice. 2005; April: 305-11.

เทอดศักดิ์ เดชคง. ผลของการสนทนา สร้างแรงจูงใจต่อการลดค่าซิสโตลิก ในผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง. กระบี่เวชสาร. 2563; 3: 19-26.

Miller W, Rollnick S. Motivational interviewing: Helping people change. 3rd New York: Guilford Press; 2013. 449 pages.

Unger T, Borghi C, Charchar F, Khan NA, Poulter NR, Prabhakaran D, et al. International society of hypertension global hypertension practice guidelines. Hypertension. 2020; 75: 1334-57. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026.

เทอดศักดิ์ เดชคง. คู่มือการให้คำปรึกษาเพื่อ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ (Motivational Counseling)สำหรับผู้ให้คำปรึกษาในระบบสาธารณสุข.โครงการพัฒนาการศึกษาวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม; 2556.

Creer LT. Self-management to chronic illness. Handbook of self-regulation. California: Academic. 2000. 816 pages.

ณัฐธิดา กันสาตร์, ชมนาด วรรณพรศิริ, สุภาพร แนวบุตร. การศึกษาการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ในจังหวัดนครสวรรค์. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 2559; 10; 25-34.

Chodsh J, Morton SC, Mojica W, Maglione M, Suttorp MJ, Hillon L. Meta-Analysis: Chronic disease self-management for older adults. Annal of internal medicine. 2005; 143: 427-38.

เนาวรัตน์ จันทานนท์, บุษราคัม สิงห์ชัย, วิวัฒน์ วรวงษ์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. KKU Res. J. 2554; 16; 749-58.

ศิริวัฒน์ วงค์พุทธคำ. ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; เชียงใหม่: 2551. 106 หน้า.

จารุณี ปลายยอด, อรสา พันธ์ภักดี, ชีวรัตน์ ต่ายเกิด. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองน้ำหนักตัว และการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. Nurs Res Inno J. 2013 [1 Nov 2023]; 18: 223-36. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/8957

กิรณา อรุณแสงสด, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล, อรสา พันธ์ภักดี. ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2557; 28: 129-44.

กมลพรรณ วัฒนากร, อาภรณ์ ดีนาน, สายใจ พัวพั นธ์, Schneider JK. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานคน ไทยที่มีภาวะอ้วน. Pacific Rim Int J NursRes. 2556; 17: 356-70.

รัชนี อุทัยพันธ์, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์. ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง แรงจูงใจแบบกลุ่มต่อความร่วมมือในการักษาด้วยของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 2556; 27: 136-48.

องค์อร ประจันเขตต์. ผลของการให้คำปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยมหิดล; กรุงเทพฯ: 2551.

Downloads

Published

2024-03-07

How to Cite

Keawkam, O. . (2024). The Effects of brief counseling on self-management of the uncontrolled hypertensive patients in Nakhon Phanom hospital: ผลของการพยาบาลการให้คำปรึกษาแบบสั้นต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลนครพนม. Journal of Nursing and Health Sciences Nakhon Phanom University, 2(1), e2099. Retrieved from https://he03.tci-thaijo.org/index.php/bcnnjournal/article/view/2099

Issue

Section

Research Articles