การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • เนื้อหาและการเอกสารอ้างอิงถูกต้องและครบถ้วนตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
 • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
 • ในกรณีที่เป็นบทความวิจัย ได้แนบใบรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ชำระค่าตีพิมพ์และส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกันนี้ (ยกเว้นบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2566 และ 2567)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำอธิบายสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

วารสารการพยาบาลและนวัตกรรม

 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

กองบรรณาธิการขอเรียนเชิญ พยาบาล อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล  วิชาชีพการพยาบาลและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่มีเนื้อหาทันสมัย นำเสนอองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่  (original article) ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด หรือกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น เก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี และผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ (แบบฟอร์ม STOU JN01)

รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดเตรียมต้นฉบับของบทความ

 1. จัดพิมพ์ต้นฉบับโดยโปรแกรม Microsoft word ไม่แยกคอลัมภ์ใช้กระดาษขนาด A4 มีความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า (รวมรูปภาพและตาราง ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) อักษรภาษาไทย ใช้พิมพ์ด้วยแบบอักษร (fonts) TH Sarabun PSK ขนาด 16 ส่วนอักษรภาษาอังกฤษ Abstract, Table และ Reference ใช้พิมพ์ด้วยแบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า (single spacing) เว้นระยะขอบบน ล่าง ซ้าย และขวา 2.54 เซ็นติเมตร
 2. ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลของผู้เขียนทุกคน (Author and Co-authors) โดยระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด อยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วนตำแหน่งและสถาบันหรือสถานที่ทำงานของผู้เขียน (กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานให้ระบุที่อยู่ที่บ้าน) พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถของหน้าแรก และระบุคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไม่เกิน 5 คำ อยู่ในหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อ เหนือเชิงอรรถ (Foot note) ต้องกำหนดคำสำคัญที่เป็นสากลสามารถสืบค้นได้พร้อมทั้งระบุแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ (ถ้ามี)
 3. บทความวิจัยและบทความวิชาการ ต้องมีเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract ความยาวไม่เกิน 250 คำ ให้ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ ที่มาและความสำคัญ (introduction) วิธีดำเนินการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (results) และสรุป
 4. เนื้อหาของผลงานวิชาการลำดับหัวข้อตามประเภทของผลงาน ดังนี้
  • บทความวิจัยให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของปัญหา คำถามการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) กรอบแนวคิดของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย (ประเภทของการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
  • บทความวิชาการ ให้มีหัวข้อ ความนำ หัวข้อของเนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง   
  • บทความพิเศษ เป็นบทความที่ผู้แต่งได้รับเชิญให้เขียนบทความ ไม่กำหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง 
 1. การอ้างอิงเอกสาร (References) ใช้ระบบของแวนคูเวอร์ (Vancouver style) เอกสารอ้างอิงควรลำดับตัวเลขและเขียนถูกต้องตามรูปแบบ ครบถ้วน ทันสมัย และสามารถสืบค้นถึงแหล่งที่มาได้
 2. โปรดตรวจสอบต้นฉบับให้เขียนหัวข้อต่าง ๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน ใช้คำต่าง ๆ ถูกต้องตามพจนานุกรมไทยและอังกฤษ รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

 

การส่งต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับกระทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น file เข้าในระบบ ThaiJO  ได้ที่ วารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ (tci-thaijo.org) หรือ
 2. ส่งเข้าอีเมลล์ (Email: sutteeporn@yahoo.com) พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งกองบรรณาธิการได้ที่ 02-504-8036-7, 06-2790-0880 หรือ
 3. ส่งเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกบทความลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD) และกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์ ส่งไปยัง บรรณาธิการวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การส่งบทความทั้ง 3 ช่องทาง ต้องแนบแบบฟอร์มการขอส่งผลงานวิชาการลงวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ (แบบฟอร์ม STOU JN02) และแบบฟอร์มการยืนยันว่าไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น (แบบฟอร์ม STOU JN03)

 

เมื่อฝ่ายวารสารได้รับเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewer) อ่านต้นฉบับ 3 คนต่อบทความ เพื่อประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และสรุปผลการพิจารณา จากนั้นจะแจ้งผลการการประเมินคุณภาพให้ผู้เขียนทราบเพื่อการปรับปรุง เมื่อท่านได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และส่งคืนบทความที่แก้ไขแล้วไปยังวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ บรรณาธิการจะทำการตรวจสอบรูปแบบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล และแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดำเนินการปรับหากมีการแก้ไข และออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลในฉบับที่กำหนดให้ ส่วนผู้ที่ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในระบบ ThaiJO สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ในระบบ

 

ตัวอย่างของการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องตามระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) 

 1. Health Data Center Ministry of Public Health. [Internet]. 2019 [cited 2019 May 7]. Available from: https://hdc.moph.go.th (in Thai).
 2. Bureau of Non-communicable Diseases Department of Disease Control. Handbook for chronic kidney disease management for village health volunteers. (2nd edition). Nonthaburi: Printing House. 2017. (in Thai)
 3. Baker D. Health literacy and mortality among elderly persons. Arch Intern Med. 2007;167(14):1503-9.
 4. Edwards M, Wood F, Davies M, Edwards A. The development of health literacy in patients with a long- term health condition: The health literacy pathway model. BMC Public Health 2012;12(130):1-15. doi./10.1186/1471-2458-12-130.
 5. Kandel S, Wichaidit W. Self-care family support among people with type 2 diabetes. J Health Sci Med Res 2021;39:23-33.
 6. Kaewraemruaen C, Ritprajak P, Hirankarn N. Dendritic cells as key players in systemic lupus erythematosus. Asian Pac J Allergy Immunol 2020;38:225-32.
 7. Kahalley LS, Peterson R, Ris MD, Janzen L, Okcu MF, Grosshans DR, et al. Superior intellectual outcomes after proton radiotherapy compared with photon radiotherapy for pediatric medulloblastoma. J Clin Oncol 2020;38:454-61.
 8. Nimanong S, Preechasuk L, Tanwandee T. Incidence and characteristic of hepatocellular carcinoma in hepatitis B related cirrhosis. J Med Asso Thai 2020; 103 Suppl 8: S128-33.
 9. Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002; 58 (12 Suppl 7): S6-12.
 10. Laohapan A, Nuwatkrisin K, Ratchanon S, Usawachintachit M. Study of urinary stone composition in a university-based hospital. Insight Urol [Internet]. 2020 [cited 18 Mar 2021];41:48-51. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article /view/247850/168431
 11. Chung KC, Thorne CH, Sinno S, Van Aalst JA, Mehrara BJ, Disa JJ, et al., editors. Operative techniques in plastic surgery. Vol. 1. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
 12. World Health Organization. Guidelines on the management of chronic pain in children. Geneva: WHO; 2020.

 

 

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ใน 2 ปีแรก (พ.ศ. 2566 และ 2567) ผู้นิพนธ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นขอตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และผู้นิพนธ์จะได้รับค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ เรื่องละ 1,000 บาท แต่ผู้นิพนธ์ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพก่อนจึงจะตีพิมพ์ได้

ในปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ผู้นิพนธ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ ภายหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางวารสารแต่งตั้งได้พิจารณาบทความแล้ว ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้แก่ผู้นิพนธ์ หรือในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ดําเนินการจัดทํา/แก้ไขต้นฉบับบทความให้เสร็จเรียบร้อยตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งให้กองบรรณาธิการ ตามวันเวลาที่กําหนด ทางกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการยกเลิกการตีพิมพ์ โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

 

การสมัครสมาชิกวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ

ค่าสมัครสมาชิก  ปีละ 500 บาท ถ้าสมัครปีต่อเนื่องกันจะได้ลดราคาปีละ 100 บาท เช่น สมัคร 3 ปี ราคา 1200 บาท)

          สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ สมาชิกสามารถ

  1. ขอรับสิทธิ์การตีพิมพ์ในอัตราค่าเรียกเก็บในอัตราของสมาชิก และถ้าเคยนำบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ แม้ในอนาคตวารสารจะถูกจัดอยู่ในฐานระบบวารสารใด ๆ เช่น ฐาน TCI, ACI เป็นต้น
  2. ขอรับคำปรึกษาในการพัฒนาและเขียนผลงานวิชาการจากอาจารย์ที่เป็นคณะทำงานวารสารการพยาบาลและนวัตกรรมสุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3. 3. ชำระลงทะเบียนในราคาพิเศษ ถ้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. มีการจัดประชุมวิชาการหรืออบรมที่มีค่าลงทะเบียน
  4. ขอรับการพิจารณาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการหรืออบรมเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน

บทความวิจัย

Section default policy

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ