รับบทความเพื่อเผยเเพร่ในวารสาร

2022-04-04

    วารสารการพยาบาล สุขภาพเเละสาธารณสุข เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการ ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ ดูเพิ่มในหน้าเกี่ยวกับ รายละเอียดการส่งบทความ