บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บทคัดย่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้ดำเนินการจัดทำวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข (Nursing, Health, and Public Health Journal: NHPHJ) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในฉบับนี้เป็นผลการวิชาการที่เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งบทความทั้งหมดได้รับการประเมินคุณภาพผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิชาการในวารสารฉบับนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2) ผลของการใช้บอร์ดแผ่นภาพต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3) ประสิทธิผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้และสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 4) ผลของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง และ 5) ผลของการใช้หลอดยางรองต่อการเกิดแผลกดทับที่ร่องใบหูของผู้ป่วยที่ได้รับการใช้เชือกผูกยึดท่อช่วยหายใจ

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยทั้ง 5 เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานทางการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพต่อไป และในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุขขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องทางการพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานวิชาการผานทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31