บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, พิษณุโลก

บทคัดย่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้ดำเนินการจัดทำวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข (Journal of Nursing, Health, and Public Health: JNHPH) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 สำหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในฉบับนี้เป็นผลงานวิชาการ ที่น่าสนใจที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป บทความทั้งหมดได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์

เนื้อหาบทความในวารสารฉบับนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1) การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 2) ผลการใช้ Hip Abduction Pillow ต่อความปวดขณะพลิกตะแคงตัว อัตราการเกิดแผลกดทับและข้อสะโพกเทียมหลุดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 3) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก 4) การลดปริมาณเลือดทิ้งผ่าน Arterial line ในการส่งตรวจค่า PT PTT และ INR ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และ 5) การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง ปริแตก: กรณีศึกษา

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระของผลงานวิชาการทั้ง 5 เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพต่อไป และในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุขขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานวิชาการผานทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03