เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:      วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 10  

กระบวนการพิจารณาบทความ :        บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ                 :        บทความวิจัย (Research article),บทความปริทัศน์ (Review article),บทความพิเศษ (Special articles)

ภาษาที่รับตีพิมพ์                       :        ภาษาไทย

กำหนดออก                               :        วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร                          :        ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข