กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ไฉไล ช่างดำ, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ

        นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ดร.นิธิศ ธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

        ดร.ปณิตา ครองยุทธ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

        ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

        ผศ.ดร.กุลชญา ลอยหา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

        ผศ.ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

        นางกัญญนัท ริปันโน, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

        นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

        นางสาวศศิธร  บุญสุข, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

        นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี