เปิดรับบทความผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ภาษาไทย

01-09-2023

ขอเชิญส่งผลงาน บทความวิชาการ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 

ประเภทบทความที่จะตีพิมพ์

1.บทความวิจัย (Research article)
2.บทความปริทัศน์ (Review article)
3.บทความพิเศษ ( Special article)