การประเมินผลการนำสื่อความรู้ของพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(พระ อสว.) ไปใช้เพื่อจัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัดเขตสุขภาพที่ 10

ผู้แต่ง

  • วรุณสิริ ปทุมวัน
  • นวพรรษ์ พลสวัสดิ์

คำสำคัญ:

โควิด-19, ประเมินผล, พระสงฆ์, พระ อสว., สื่อความรู้

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องโรค COVID-19 จากสื่อแผ่นพับความรู้การปฏิบัติตัวหลังจากได้รับสื่อ การใช้ช่องทางสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการจัดมาตรการป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่างคือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) จำนวน 120 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

          ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเข้าใจในสื่อความรู้ทั้ง 5 เรื่อง ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับมากถึงมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 70 ด้านการปฏิบัติตัวพบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตัวโดยการทำทุกครั้งมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยขณะบิณฑบาตทำได้ ร้อยละ 70.7 ด้านการใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้พบว่าใช้การสื่อสารโดยการพูดคุยอธิบายความรู้มากที่สุด ร้อยละ 86.67 และน้อยที่สุดคือ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ร้อยละ 13.33 ด้านความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจต่อแผ่นพับ 5 เรื่อง ในภาพรวมระดับมากที่สุด ร้อยละ 71.47  และด้านการจัดมาตรการป้องกันโรค COVID-19  พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดมาตรการป้องกันโรคมากกว่าร้อยละ 90 ที่พบมากที่สุด คือ การให้พระสงฆ์และประชาชนล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนสัมผัสอาหารและภาชนะ ร้อยละ 100  รองลงมาคือ ให้พระสงฆ์สวมหน้ากากขณะบิณฑบาต ให้พระสงฆ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างพระสงฆ์กับผู้ตักบาตร และให้มีการจัดที่นั่งให้พระสงฆ์โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างพระสงฆ์กับผู้มาถวายภัตตาหารร้อยละ 98.3 และที่น้อยที่สุดคือ ให้มีการจัดสำรับให้พระฉัน 1 รูปต่อสำรับแยกกันหรือฉันในบาตร ร้อยละ 93.3                                              

          ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งนี้คือควรสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก แก่พระสงฆ์และขยายผลสู่ชุมชน เพิ่มรูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อความรู้แบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องต่อการควบคุมป้องกันโรค และทันต่อเหตุการณ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-06-2022