การประเมินมาตรการ COVID FREE SETTING ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 10

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา เชื้อธรรม
  • นฤมล เทียมสุวรรณ
  • สังวาล พงษ์ศร

คำสำคัญ:

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร, COVID Free setting, สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey research) เพื่ อศึกษาผลการประเมินมาตรการ
ปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free setting) สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 10
เก็บข้อมูลในสถานศึกษาจำนวน 5 แห่งโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน
          ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ สังกัดรัฐบาล ร้อยละ 78.2 จำนวนนักศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ
3,186 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 90.5 ส่วนใหญ่เคยได้รับการชี้แจง นิเทศ
ติดตามเรื่ องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 จากหน่ วยงานสาธารณสุข ร้อยละ 93.5 และ
สถานศึกษามี การติดตามให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่ ป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
รายงานการเจ็บป่วยต่อผู้รับผิดชอบทราบ ร้อยละ 94.8
          ผลการประเมินตนเองตามมาตรการ COVID FREE SETTING ของกรมอนามัย โดยจะต้องมีการ
ดำเนินการครบทุกข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินสำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละ 71.25 เมื่อพิจารณาจำแนกรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีการดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 1
มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็น การทำความสะอาดวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ และจุดล้างมือ ร้อยละ
96.75 ด้านที่ 2 มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ คือ จำนวน 3 ประเด็น ร้อยละ 96.25 คือ 1 บุคลากรทุกคน
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ 85-100 (ตามสีพื้นที่) 2 นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทุกคนต้องตรวจคัด
กรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของสถานศึกษา และ 3 ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตาม
มาตรการ COVID FREE SETTING ด้านที่ 3 มาตรการสำหรับผู้รับบริการ มีการดำเนินการมากที่ สุด
ประเด็น หน่วยงานมีการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบ Onsite หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid)
ร้อยละ 97.0

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022